حسابرسی فناوری اطلاعاتمهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

حسابرسی فناوری اطلاعات

حضور پررنگ و ملموس فناوری اطلاعات به عنوان مجموعه ابزاری در جهت تولید، پردازش، ذخیره سازی و تبادل اطلاعات، منجر به ایجاد سیستمهای اطلاعاتی شده است و از طرفی امروزه اکثر شرکتها از سیستمهای مختلف پردازش الکترونیکی داده ها برای پردازش اطلاعات حسابداری استفاده می کنند، تنها راه بررسی و اعتباردهی به گزارشها، حسابرسی فناوری اطلاعات است.

چک لیست حسابرسی فناوری اطلاعات                                          حسابرسی فناوری اطلاعات

نکات مربوط به حسابرسی فناوری اطلاعات(IT)

 

 

 

مجوزها authorizition
09140405012