استانداردهای حسابرسیمهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

استانداردهای حسابرسی

در هر استاندارد، دامنه کاربرد، تاریخ اجرا و هرگونه محدودیت خاص در بکارگیری آن مشخص شده است. همچنین بکارگیری استانداردها قبل از تاریخ اجرا، مجاز است. این استانداردها در ارائه خدمات حرفه‌ای توسط حسابرسان به واحدهای بخش عمومی نیز کاربرد دارد. ملاحظات خاص اضافی مربوط به واحدهای بخش عمومی، بر حسب شرایط، در استانداردها ارائه شده است. مجموعه این استانداردها اساساً منطبق با استانداردهای بین‌المللی تدوین شده توسط هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی فدراسیون بین‌المللی حسابداران است. در مواردی که استاندارد یا رهنمود آن در این مجموعه ارائه نشده است، حسابرسان می‌توانند از مجموعه استانداردهای بین‌المللی مزبور استفاده کنند.

ساختار کلی

مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط

استاندارد حسابرسی شماره 1-کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط

استاندارد حسابرسی شماره 200-اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۱

استاندارد حسابرسی شماره 210-قـرارداد حسابرسـي‌

استاندارد حسابرسی شماره 220-كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده ۱۳۸۶

استاندارد حسابرسی شماره 230-مستندات حسابرسی – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵

استاندارد حسابرسی شماره 240-مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴

استاندارد حسابرسی شماره 250-ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴

استاندارد حسابرسی شماره 260-اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری

استاندارد حسابرسی شماره 265-اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی

استاندارد حسابرسی شماره 300-برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲

استاندارد حسابرسی شماره 315-تشخیص و ارزیابی خطرهای یحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن – تجدیدنظر شده ۱۳۹۳

استاندارد حسابرسی شماره 320-اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲

استاندارد حسابرسی شماره 330-برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده – تجدیدنظر شده ۱۳۹۳

استاندارد حسابرسی شماره 450-ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی

استاندارد حسابرسی شماره 500-شواهد حسابرسی – تجدیدنظر شده۱۳۹۵

استاندارد حسابرسی شماره 501-شواهد حسابرسی- ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام-تجدیدنظر شده ۱۳۹۵

استاندارد حسابرسی شماره 505-تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲

استاندارد حسابرسی شماره 510-حسابرسی نخستین- مانده های اول دوره – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵

استاندارد حسابرسی شماره 520-شواهد حسابرسی- روشهای تحلیلی – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵

استاندارد حسابرسی شماره 530-نمونه گیری در حسابرسی- تجدینظر شده ۱۳۹۵

استاندارد حسابرسی شماره 540-حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲

استاندارد حسابرسی شماره 550-اشخاص وابسته – تجديدنظر شده ۱۳۸۹

استاندارد حسابرسی شماره 560-رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی -تجدید نظر شده۱۳۹۶

استاندارد حسابرسی شماره 570-تداوم‌ فعاليت – تجديدنظر شده ۱۳۸۳ ‌

استاندارد حسابرسی شماره 580-تاییدیه کتبی مدیران- تجدیدنظر شده ۱۳۹۶

استاندارد حسابرسی شماره 600-ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه – شامل كار حسابرسان بخش – تجديدنظر شده ۱۳۸۹

استاندارد حسابرسی شماره 610-استفاده از کار حسابرسان داخلی_ تجدیدنظر شده ۱۳۹۷

استاندارد حسابرسی شماره 620-استفاده از کار کارشناس حسابرس- تجدیدنظر شده ۱۳۹۸

استاندارد حسابرسی شماره 700-گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي – تجديدنظر شده ۱۳۸۹

استاندارد حسابرسی شماره 705-اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل – ۱۳۸۹

استاندارد حسابرسی شماره 706-بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل

استاندارد حسابرسی شماره 710-اطلاعات مقايسه‌ای

استاندارد حسابرسی شماره 720-ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده

استاندارد حسابرسی شماره 800-ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص- تجدیدنظر شده ۱۳۹۰

استاندارد حسابرسی شماره 805-ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی

استاندارد حسابرسی شماره 2400-بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌

استاندارد حسابرسی شماره 2410-بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری

استاندارد حسابرسی شماره 3400-رسيدگي به اطلاعات مالي آتي

استاندارد حسابرسی شماره 4400-اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌

استاندارد حسابرسی شماره 4410-تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌

 

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012