استانداردهای حسابرسی (بر اساس آخرین استانداردهای مصوب)


استانداردهای حسابرسی، معیاری برای سنجش کیفیّت کار حسابرسان است . انجمن حسابداران رسمی آمریکا برای نخستین بار در سال ۱۹۴۷، استانداردهای ده گانه حسابرسی را معرفی نمود. این استانداردها تاکنون جهت انطباق با تغییرات محیط حسابرسی، تعدیل و تغییر یافته‌اند. استانداردهای حسابرسی همراه با طبقه‌بندی آنها در سه گروه:
۱) استانداردهای عمومی
۲) استانداردهای عملیات (رسیدگی)
۳) استانداردهای گزارشگری
تقسیم بندی شده اند. البته مراجع حرفه‌ای هر کشوری تفسیرهایی بر این استانداردهای ده‌گانه می‌نویسند که به آن بیانیه‌های تفسیری استانداردهای حسابرسی گفته می‌شود.
در کشور ما نیز سازمان حسابرسی طبق قانون تشکیل آن، مسئول تدوین این بیانیه‌ها است.
2مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط
3استاندارد حسابرسی شماره 1 - کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط
4استاندارد حسابرسی شماره 200 - اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۱
5استاندارد حسابرسی شماره 210 - قـرارداد حسابرسـي‌
6استاندارد حسابرسی شماره 220 - كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده ۱۳۸۶
7استاندارد حسابرسی شماره 230 - مستندات حسابرسی - تجدیدنظر شده ۱۳۹۵
8استاندارد حسابرسی شماره 240 - مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴
9استاندارد حسابرسی شماره 250 - ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴
10استاندارد حسابرسی شماره 260 - اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری
11استاندارد حسابرسی شماره 265 - اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی
12استاندارد حسابرسی شماره 300 - برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲
13استاندارد حسابرسی شماره 315 - تشخیص و ارزیابی خطرهای یحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن - تجدیدنظر شده ۱۳۹۳
14استاندارد حسابرسی شماره 320 - اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲
15استاندارد حسابرسی شماره 330 - برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده - تجدیدنظر شده ۱۳۹۳
16استاندارد حسابرسی شماره 450 - ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی
17استاندارد حسابرسی شماره 500 - شواهد حسابرسی - تجدیدنظر شده۱۳۹۵
18استاندارد حسابرسی شماره 501 - شواهد حسابرسی- ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام-تجدیدنظر شده ۱۳۹۵
19استاندارد حسابرسی شماره 505 - تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲
20استاندارد حسابرسی شماره 510 - حسابرسی نخستین- مانده های اول دوره - تجدیدنظر شده ۱۳۹۵
21استاندارد حسابرسی شماره 520 - شواهد حسابرسی- روشهای تحلیلی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۵
22استاندارد حسابرسی شماره 530 - نمونه گیری در حسابرسی- تجدینظر شده ۱۳۹۵
23استاندارد حسابرسی شماره 540 - حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲
24استاندارد حسابرسی شماره 550 - اشخاص وابسته - تجديدنظر شده ۱۳۸۹
25استاندارد حسابرسی شماره 560 - رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۶
26استاندارد حسابرسی شماره 570 - تداوم‌ فعاليت - تجديدنظر شده ۱۳۸۳ ‌
27استاندارد حسابرسی شماره 580 - تاییدیه کتبی مدیران- تجدیدنر شده ۱۳۹۶
28استاندارد حسابرسی شماره 600 - ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه - شامل كار حسابرسان بخش - تجديدنظر شده ۱۳۸۹
29استاندارد حسابرسی شماره 610 - استفاده از کار حسابرسان داخلی_ تجدیدنظر شده ۱۳۹۷
30استاندارد حسابرسی شماره 620 - استفاده از کار کارشناس حسابرس- تجدیدنظر شده ۱۳۹۸
31استاندارد حسابرسی شماره 700 - گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي - تجديدنظر شده ۱۳۸۹
32استاندارد حسابرسی شماره 705 - اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل - ۱۳۸۹
33استاندارد حسابرسی شماره 706 - بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل
34استاندارد حسابرسی شماره 710 - اطلاعات مقايسه‌ای
35استاندارد حسابرسی شماره 720 - ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده
36استاندارد حسابرسی شماره 800 - ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص- تجدیدنظر شده ۱۳۹۰
37استاندارد حسابرسی شماره 805 - ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی
38استاندارد حسابرسی شماره 2400 - بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌
39استاندارد حسابرسی شماره 2410 - بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری
40استاندارد حسابرسی شماره 3400 - رسيدگي به اطلاعات مالي آتي
41استاندارد حسابرسی شماره 4400 - اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌
42استاندارد حسابرسی شماره 4410 - تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

استانداردهای حسابرسی   استانداردهای حسابرسی   استانداردهای حسابرسی 

موسسه حسابرسی،موسسات حسابرسی،خدمات حسابرسی،مدیرمالی،مدیر مالی،

استانداردهای حسابرسی

ثبت نام