بخشنامه 200/1400/67 مورخ 1400/10/11
بخشنامه 200/1400/67 مورخ 1400/10/11

نظر به این که به موجب مواد (48) و(50)و (51) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی ، مفاد مواد (238) و(244) و (251) قانون مالیاتهای مستقیم(مصوب اسفند 1366 واصلاحات والحاقات بعدی )، اصلاح و از تاریخ 1400/10/13 لازم الاجرا می باشد  ،بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد :

1- کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات برارزش افزوده و در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذی ربط می شود، قابل رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده (238) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده ، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض (حسب مورد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 و قسمت اخیر ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387) می باشند .

2- با توجه به تسری ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات برارزش افزوده به موجب ماده (48) قانون مذکور مصوب 1400/03/02، مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات برارزش افزوده که از تاریخ 1400/10/13 به بعد ابلاغ می شود، سی (30) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود .

3- با توجه به تغییر ساختاری هیات­های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (244 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و نظربه لازم الاجرا شدن احکام مقرر  در این ماده و تبصره های آن از تاریخ 1400/10/13 ، درمواردی که ساختار جدید هیات­های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است، مدیریت هیات های حل اختلاف مالیاتی موظفند در خصوص پرونده­هایی که برای آنها ازتاریخ 1400/10/13 به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی تعیین شده است، با هماهنگی مرکز مذکور ، نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیات را به اطلاع مودی ذی ربط برسانند .

4- به موجب  ماده (251) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیات­های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر دو (2) ماه ازتاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد، دراجرای این ماده، مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای ماده (263) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نمایند .

5- مهلت دو (2) ماهه اعتراض ماده (251) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً مربوط به آرای صادره­ای است که از تاریخ 1400/10/13 ابلاغ می شوند. بنابراین آرای قطعی هیات­های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده اند، به لحاظ اعتراض کماکان  تابع مقررات ماده (251 ) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 می باشند. همچنین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند .

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، برعهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

داود منظور 

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی