45307/305/د، در تاریخ1399/10/13
45307/305/د، در تاریخ1399/10/13

نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی اعلام شد.

بسمه تعالی

نظر به اینکه به موجب قسمت صدر بند ۱۸ بخشنامه شماره 16/۹۹/ 200 مورخ 31/۰۱/1399 درراستای سیاست های اصولی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد،

کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی ومورد نظر را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد فوق یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک ازتراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد.

لذا رعایت مفاد بند مذکور در کلیه مراحل پرونده های مالیاتی فوق مورد تاکید میباشد، بنابراین خواهشمند است دستورفرمایید در این خصوص اقدام بایسته مبذول شود.

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی