پاسخ به پرسش های فنی شماره 120
پرسش:

در مواردی که واحد تجاری، در اجرای مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور بازارگردانی سهام خود، وجه نقد یا سهام خزانه خود را به صندوق بازارگردانی اختصاصی واگذار و در ازای آن واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را دریافت می نمایند، در این صورت واحدهای سرمایه‌گذاری تحصیل شده صندوق در صورت های مالی واحد تجاری، چگونه شناسایی و ارائه می‌شود؟

پاسخ:

به موجب استانداردهای حسابداری، هر گونه خرید و فروش سهام واحد تجاری توسط خود، در حکم معامله با مالکان است و باید به عنوان سهام خزانه، به بهای تمام شده اندازه گیری و در صورت وضعیت مالی، در سرفصل حقوق مالکانه طبقه‌بندی شود. سود یا زیان حاصل از فروش سهام یادشده، باید به عنوان صرف کسر سهام خزانه شناسایی و در حقوق مالکانه طبقه بندی گردد. براین اساس تحصیل اوراق سهام واحد تجاری از محل منابع خود و صرف نظر از شکل آن (از جمله از طریق صندوق بازارگردانی اختصاصی)، مادامی که مزایا و مخاطرات آن متوجه واحد تجاری باشد، در حکم سهام خزانه محسوب می شود. با توجه به موارد فوق و در رعایت دستورالعمل ثبتهای حسابداری مرتبط با بازارگردانی سهم از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در دفاتر تامین کننده منابع مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار که به تایید کمیته فنی سازمان حسابرسی رسیده است، واحدهای سرمایه گذاری تحصیل شده در صورتهای مالی واحد تجاری شناسایی نمی‌شود و صرفاً اطلاعات مرتبط با آن در یادداشتهای توضیحی مربوط، به نحوه مناسب افشا می گردد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

درج آگهی استخدام recruitment ads
محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی