پاسخ به پرسش های فنی شماره 120پرونده های مالی

پرسش:

در مواردی که واحد تجاری، در اجرای مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور بازارگردانی سهام خود، وجه نقد یا سهام خزانه خود را به صندوق بازارگردانی اختصاصی واگذار و در ازای آن واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را دریافت می نمایند، در این صورت واحدهای سرمایه‌گذاری تحصیل شده صندوق در صورت های مالی واحد تجاری، چگونه شناسایی و ارائه می‌شود؟

پاسخ:

به موجب استانداردهای حسابداری، هر گونه خرید و فروش سهام واحد تجاری توسط خود، در حکم معامله با مالکان است و باید به عنوان سهام خزانه، به بهای تمام شده اندازه گیری و در صورت وضعیت مالی، در سرفصل حقوق مالکانه طبقه‌بندی شود. سود یا زیان حاصل از فروش سهام یادشده، باید به عنوان صرف کسر سهام خزانه شناسایی و در حقوق مالکانه طبقه بندی گردد. براین اساس تحصیل اوراق سهام واحد تجاری از محل منابع خود و صرف نظر از شکل آن (از جمله از طریق صندوق بازارگردانی اختصاصی)، مادامی که مزایا و مخاطرات آن متوجه واحد تجاری باشد، در حکم سهام خزانه محسوب می شود. با توجه به موارد فوق و در رعایت دستورالعمل ثبتهای حسابداری مرتبط با بازارگردانی سهم از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در دفاتر تامین کننده منابع مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار که به تایید کمیته فنی سازمان حسابرسی رسیده است، واحدهای سرمایه گذاری تحصیل شده در صورتهای مالی واحد تجاری شناسایی نمی‌شود و صرفاً اطلاعات مرتبط با آن در یادداشتهای توضیحی مربوط، به نحوه مناسب افشا می گردد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012