پاسخ به پرسش های فنی شماره 121تحلیل گزارشات مالی

پرسش:

در مواردی که سود انباشته شرکت اصلی بیشتر از سود انباشته گزارش شده در صورت های مالی تلفیقی باشد، آیا می توان کل سود انباشته شرکت اصلی را برای افزایش سرمایه در نظر گرفت؟

پاسخ:

با توجه برای پاسخ به پرسش‌های فنی ۴۸ درخصوص حداکثر سود قابل تقسیم شرکت اصلی، هرگونه انتقال سود انباشته شرکت اصلی به افزایش سرمایه، که مازاد بر حداکثر سود انباشته تلفیقی باشد، تخصیص منافع موهوم محسوب می‌شود و لذا مجاز نیست.

 به منظور محاسبه حداکثر سود انباشته تلفیقی، اقلامی از حقوق مالکانه تلفیقی شامل مانده حسابهای صرف سهام خزانه، “آثار معاملات سهام خزانه فرعی” و آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل را می‌توان با رعایت مقررات قانونی و حسابداری مربوط، در نظر گرفت.

برای دانلود پاسخ به پرسش های فنی شماره 121 اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012