پاسخ به پرسش های فنی شماره 119



افزایش سرمایه

آیا افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، منجر به تغییر در منابع مي شود تا بتوان آن را در تعيين ميانگين موزون تعداد سهام عادی از تاريخ افزايش سرمايه در نظر گرفت؟

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012