پاسخ به پرسش های فنی شماره 117تجدید ارزیابی دارایی

آثار ناشی از بکارگیری استاندارد حسابداری ۳۵ مالیات بر درآمد بر مبلغ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهاي استهلاك‌پذير كه وفق قوانين و مقررات مربوط مجاز گرديده، چگونه است؟

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012