پاسخ به پرسش های فنی شماره 115مهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

سود یا زیان ناشی از فروش بخشی از سرمایه گذاری شرکت اصلی در شرکت فرعی که در صورت سود و زیان شرکت اصلی شناسایی می‌شود، در شرایطی که کنترل شرکت اصلی و شرکت حفظ گردد، آیا سود یا زیان مزبور در صورتهای مالی تلفیقی گروه نیز در صورت سودوزیان تلفیقی شناسایی می‌شود؟

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی