پاسخ به پرسش های فنی شماره 115مهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

سود یا زیان ناشی از فروش بخشی از سرمایه گذاری شرکت اصلی در شرکت فرعی که در صورت سود و زیان شرکت اصلی شناسایی می‌شود، در شرایطی که کنترل شرکت اصلی و شرکت حفظ گردد، آیا سود یا زیان مزبور در صورتهای مالی تلفیقی گروه نیز در صورت سودوزیان تلفیقی شناسایی می‌شود؟

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012