پاسخ به پرسش های فنی شماره 112مهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از دارایی‌های غیرجاری به دارایی‌های جاری مشمول کدام استاندارد حسابداری است؟

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012