پارامترهای رسیدگی به پرونده در سازمان امور مالیاتیتحلیل پرونده های مالی

مهمترین پارامترهایی که سازمان اداره امور مالیاتی در خصوص رسیدگی به پرونده به آن توجه می کند عبارت است از:

فهرست مهمترین پارامترهایی در خصوص رسیدگی به پرونده:

۱- کنترل سند حقوق و دستمزد
۲- کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه
۳- کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه
۴- کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها
۵- کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی
۶- کنترل مربوط به مالیات و ثبت هزینه اجاره
۷- کنترل محاسبات نیروهای تسویه شده و عیدی پایان سال
۸- کنترل زونکن مغایرت بانکی و صورت مغایرت ها
۹- کنترل دقیق ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
۱۰- کنترل حساب ذخیره مالیات
۱۱- کنترل حساب سایز ذخایر مانند آب و برق و گاز در پایان سال
۱۲- کنترل مانده حساب بدهکاران و بستانکاران و اخذ تاییدیه
۱۳- کنترل و تطبیق گزارشات مربوط به صورت معامالت فصلی
۱۴- کنترل وضعیت معافیتها اگر با اشخاص حقیقی سروکار دارید
۱۵- کنترل ثبت های مربوط به جاری شرکاء در هنگام ورود و خروج وجه نقد
۱۶- کنترل حساب سودانباشته و یا زیان سنواتی

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012