نامه شماره 230/37598/د مورخ 1400/06/31
بررسی تراکنش های بانکی سال ٩٨ اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه مستلزم تهیه اظهارنامه برآوردی برای مودیان مذکور می باشد.
گردش بستانکار کمتر از ۵٠ میلیارد ریال که تاکنون رسیدگی نشده مشمول حسابرسی نمی باشند.
در این ابلاغیه آمده است : 
 
تراکنش های بانکی سنوات ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸ با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از ۵ میلیارد تومان که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده اند ، مشمول حسابرسی و رسیدگی مالیاتی نمی باشد.
 
تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۸ مربوط به مودیان با ریسک بالا ( که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ آنها جهت رسیدگی در انباره حسابرسی بارگزاری شده ) بدون درنظر گرفتن حد آستانه ( ۵ میلیارد تومان ) در رسیدگی در اظهارنامه مالیاتی مودیان لحاظ گردد.
 
تراکنش های بانکی سال ۹۸ اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه، مستلزم تهیه اظهارنامه برآوردی برای مودیان مذکور می باشد، لذا ادارات کل امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف نحوه تولید اظهارنامه برآوردی سال ۱۳۹۸ از ورود به امر رسیدگی این قبیل موارد اجتناب نمایند.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی