نحوه انتخاب اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1399بحث مالیاتی

نحوه انتخاب اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1399 بارگذاری شده در سامانه سنیم برای حسابرسی مالیاتی و قرارگیری مودی در انباره حسابرسی اعلام شد.

——————————توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————-

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

نظر به اینکه پیگیری وصول مطالبات ناشی از مالیات قطعی ابرازی مودیان مالیاتی در اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال ١٣٩٩ مستلزم بارگذاری اظهارنامه های مالیاتی در سامانه سنیم میباشد لذا معاونت فناوری های مالیاتی مستند به آمار استخراج شده از سامانه داشبورد مدیریتی سنیم، بخش عمده اظهارنامه های دریافتی مطابق مقررات که در موعد مقرر قانونی به سازمان تسلیم شده اند را درسامانه سنیم بارگذاری نموده است.

مستند به مفاد ماده٩٧ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون یادشده که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود و سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قراردهد و بر همین اساس این معاونت طی نامه شماره ٣١٧١۵/٢٣٠/د مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ با موضوع گام اول اقدامات اجرائی مفاد ماده٩٧اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ١٣٩٩، ضمن مستثنی نمودن ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و امور مالیاتی مودیان متوسط از حیث شناسایی پرونده های با اهمیت، با تعیین شاخص پرونده های با اهمیت از حیث تامین درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال ١۴٠٠ و به منظور مشارکت ادارات کل درانتخاب این بخش از مودیان، شناسایی مودیان مذکور را به ادارات کل امور مالیاتی واگذار نمود تا در گام اول، این پرونده ها به انضمام تمامی مودیان دارای اظهارنامه عملکرد سال ١٣٩٩ ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و مودیان متوسط از طریق معاونت فناوری ها مالیاتی به صورت مستقیم در انباره حسابرسی ادارات کل قرار گرفته و ادارات کل بتوانند فرایند حسابرسی این بخش از مودیان را با قید فوریت آغاز نمایند (نتیجه بررسی انجام شده بر اقدام مشابه انجام شده در سال قبل موید این نکته بوده است که در خروجی نتایج اعمال قواعد ریسک، بیش از ٩٠پرونده های منتخب سازمان و ادارات کل با این روش به عنوان مودیان دارای ریسک بالا نیز شناسایی شده اند و می بایست برای امرحسابرسی مالیاتی انتخاب می شدند.)

علاوه بر موارد فوق و با امعان نظر به این نکته که بررسی روایی نتیجه خروجی معیارهای ریسک تعیین شده برای سال گذشته و بازنگری قواعد ریسک در سال جاری قطعا با صرف زمان انجام خواهد شد و در این فرصت ممکن است بخشی از اظهارنامه های مودیان دارای سال مالی مغایر با سال شمسی از حیث مهلت رسیدگی قانونی مندرج در ماده١۵۶ قانون مالیات های مستقیم مشمول قطعیت شوند.

لذا مراتب ضرورت فوری قرارگیری مودیان دارای سال مالی مغایر با سال شمسی اشخاص حقوقی در انباره حسابرسی برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه عملکرد سال ١٣٩٩ این مودیان نیز طی نامه شماره ٣٢١٢٩/٢٣٠/د مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ این معاونت، به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام شد.

با عنایت به توضیحات فوق و نظر به اینکه سازمان متبوع مقید به اجرای صحیح قانون ازحیث پذیرش درآمد مشمول مالیات ابرازی بخشی از مودیانی که اطلاعات ابرازی آنها در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر، مغایرتی با اطلاعات اقتصادی کسب شده ایشان از طرح جامع مالیاتی ندارد، بوده و صرفا تعدادی از اظهارنامه های تسلیمی که پس از اجرای معیارها و قواعد تعیین شده بر روی داده های ابرازی مودی، به عنوان مودی دارای ریسک بالا و یا متوسط شناسایی می شوند را برای حسابرسی انتخاب خواهد نمود،

لذا موکدا تاکید میشود، قرار دادن مودیان مالیاتی در انباره حسابرسی برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه های مالیات بردرآمد عملکرد سال ١٣٩٩ راسا توسط ادارات امور مالیاتی و در اجرای تبصره١ ماده٢۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده٢١٩ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم، تا قبل از اعلام اتمام فرآیند تعیین ریسک مودیان توسط ستاد سازمان مجاز نبوده و مدیران کل امور مالیاتی مکلف به نظارت بر عملکرد همکاران خود در ادارات امور مالیاتی ذیربط و حسب مورد پاسخگویی به مراجع درون و برون سازمانی در این ارتباط خواهند بود.

این حکم در ارتباط با اظهارنامه های اشخاص حقوقی دارای سال مالی مغایر با سال شمسی و اظهارنامه های منتخب سازمان برای حسابرسی از جمله تمامی اظهارنامه های ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و مودیان متوسط که به هر دلیل مودی ذیربط آنها بصورت مستقیم توسط معاونت فناوری های مالیاتی در انباره حسابرسی ادارات امور مالیاتی قرار نگرفته اند، جاری خواهد بود.

درهمین راستا، با عنایت به تاکیدات سازمان متبوع بر انجام فرآیند حسابرسی همزمان اظهارنامه های منابع مالیاتی مختلف مودی، ضرورت استفاده بهینه از زمان و با توجه به آمارهای استخراج شده که به صورت مستمر توسط دفتر حسابرسی مالیاتی برای اطلاع ازآخرین وضعیت حسابرسی منبع مالیات بر ارزش افزوده اعلام میشود و موید عدم اهتمام برخی از ادارات کل در حسابرسی اظهارنامه های منبع اخیر الذکر همزمان با حسابرسی اظهارنامه های منبع مالیات بردرآمد می باشد،

ضروری است ادارات کل امور مالیاتی تا زمان قرارگیری مودیان با اهمیت برای انجام فرآیند حسابرسی اظهارنامه های عملکرد سال ١٣٩٩ در انباره حسابرسی، با برنامه ریزی مدون و به صورت تدریجی، نسبت به انجام فرآیند حسابرسی منابع مالیاتی ارزش افزوده، حقوق، تکلیفی (موارد مرتبط) و (۱۶۹) رسیدگی نشده عملکرد ١٣٩٨ مودیان با رعایت مفاد بندهای٣و٨ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۸ مورخ۱۳۹۹/۳/۷ اقدام نمایند به نحویکه اجرای این فرآیند در مورد منابع قابل حسابرسی در سامانه سنیم موجب عدم امکان قرارگیری مستقیم مودی درانباره حسابرسی (به دلیل وجود مورد باز حسابرسی) برای انجام فرآیند حسابرسی اظهارنامه های عملکرد سال ١٣٩٩ مودیان دارای ریسک قابل حسابرسی نشود بدیهی است عملکرد ادارات کل دراهتمام به رعایت مفاد قسمت اخیر این نامه از طریق گزارشات آتی اعلام شده توسط دفتر حسابرسی مالیاتی برای منبع مالیات بر ارزش افزوده عملکرد سال ١٣٩٨، مورد بررسی ویژه این معاونت قرار خواهد گرفت.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012