نامه شماره 200/2444/د مورخ 1401/02/10مشتری مداری

در راستای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر می دارد مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02منظور می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آن ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آن ها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.» ضرورت دارد به منظور اجرای صحیح مقررات و واریز به موقع مالیات و عوارض سهم هر استان، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:

1- پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی با یک محل فعالیت که پرونده در استان محل فعالیت نمی باشد به اداره کل استان محل فعالیت ارسال شود. مدیران کل امور مالیاتی محل فعالیت واحدهای مزبور موظفند فهرست واحدهای تولیدی و خدماتی دارای یک محل فعالیت را که در استان محل فعالیت نیست، احصا و انتقال آن را از اداره کل محل پرونده به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت درخواست نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل پرونده نیز موظفند در راستای درخواست ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت، پرونده واحدهایی که دارای یک محل فعالیت هستند را به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت ارسال نمایند.

رونوشت پرونده های درخواستی و ارسالی به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی ارسال شود. ضمنآ بررسی و ارسال پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی دارای چند محل فعالیت به محل فعالیت اصلی تابع نامه شماره 200/47739/ د مورخ 1398/09/24رئیس کل محترم (وقت) سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

2-ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را قبل از کسر کسورات قانونی به حساب ادارات کل امور مالیاتی استان محل فعالیت واریز نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت موظفند سهم عوارض را با رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02و دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع عوارض به شماره 200/1400/522مورخ 1400/11/09و اصلاحات بعدی پس از کسر کسورات قانونی، حسب مورد به حساب وزرات کشور، شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر واریز نمایند.

3-  ادارت کل امور مالیاتی موظفند سهم مالیات واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را در پایان هر ماه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نمایند تا نسب به جابجایی مالیات ذیل کد درآمدی استان ذیربط اقدام شود.

4-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند عوارض ارزش افزوده وصول شده در سال 1401 از واحدهای خدماتی ملی (از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و … که به صورت ملی در سراسر کشور ارائه می شود) را قبل از کسر کسورات قانونی به حساب 4001001008060047  تحت عنوان «تمرکز درآمدی(مالیات و عوارض واحدهای خدماتی ملی موضوع جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه)» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واریز نمایند تا عوارض بر اساس شاخص جمعیت هر استان به حساب ادارات کل امور مالیاتی استان ها واریز شود.

5- ادارت کل امور مالیاتی موظفند سهم مالیات وصول شده در سال 1401 از واحدهای خدماتی ملی را در پایان هر ماه به د فتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام  نمایند تا نسبت به تخصیص مالیات بر اساس شاخص جمعیت ذیل کد درآمدی ادارات کل امور مالیاتی اقدام شود.

6- دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی را قبل از کسر کسورات قانونی و با رعایت شاخص جمعیت هر استان به حساب رابط ادارات کل امور مالیاتی واریز نماید تا عوارض یا رعایت دستورالعمل شماره 200/1400/522مورخ 1400/11/09و اصلاحات بعدی، حسب مورد به حساب وزرات کشور، شهرداری ها ، دهیاری ها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود.

 

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012