نامه شماره 232/46357/د مورخ 1400/08/05
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل که در اجرای ماده 272 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31جهت اطلاع و اقدام اعلام شد.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی