نامه شماره 230/32264/د مورخ 1401/05/30
نامه شماره 230/32264/د مورخ 1401/05/30

موضوع: اطلاع رسانی در خصوص دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

با سلام و احترام:

همانگونه که استحضار دارید، به منظور تسریع در انجام امور مودیان محترم مالیاتی و افزایش سطح رضایتمندی آنان، “طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی” از ابتدای سال 1399 عملیاتی شده است.

در گام نخست این طرح، نظر به عدم آشنایی مودیان با طرح مذکور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق آنان، برای مراجعه به حساب کابری و رویت اوراق بارگذاری شده در  حساب فوق، مهلت یک هفته ای در نظر گرفته شده بود که در صورت عدم رویت، برگه مالیاتی مربوط از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج و به صورت فیزیکی به مودیان ابلاغ می شد. پس از طی دو سال از اجرای اولیه این طرح و آشنا شدن مودیان مالیاتی با فرآیند انجام کار، سازمان اقدام به پیاده سازی سازوکار جدیدی نموده است که بر اساس آن ابلاغ فیزیکی اوراق مالیاتی که از طریق سامانه های سازمان صادر می شوند، به طور کامل حذف می شود. فرآیند جدید طی دستورالعمل های شماره 200/1401/531مورخ 1401/04/25و شماره 200/1401/535مورخ 1401/05/30به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ و از تاریخ 1401/06/01به مرحله اجرا درخواهد آمد.

با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به آثار و تبعات قانونی گسترده ای که این امر برای سازمان و مودیان مالیاتی در پی خواهد داشت، خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع رسانی با تاکید بر موارد ذیل انجام شود:

1ـ مودیان مالیاتی می توانند با مراجعه به “درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی” به نشانی my.tax.gov.ir  پس از فعال سازی ابلاغ الکترونیکی، از مزایای این طرح بهره مند شوند.

2ـ پس از فعال سازی ابلاغ الکترونیک، اوراق مالیاتی مودیان که در سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور صادر می شود، به صورت خودکار بر روی حساب کاربری مودیان بارگذاری شده و همزمان پیامک اطلاع رسانی برای آنان ارسال می شود. پس از بارگذاری اوراق در حساب کاربری، مودیان ده روز فرصت دارند با مراجعه به حساب کاربری خود، اوراق بارگذاری شده را مشاهده نمایند. رویت برگه در حکم ابلاغ است. چنانچه مودی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه نکرده و برگه خود را مشاهده نکند، روز یازدهم  (یا اولین روز کاری بعد از روز دهم ) به عنوان تاریخ  ابلاغ منظور شده و مهلت های قانونی واکنش به اوراق مالیاتی بر مبنای آن در نظر گرفته می شود.

به پیوست بروشور اطلاع رسانی “آشنایی با ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی” ارسال می گردد. نظر به اهمیت موضوع ، ضروری است ضمن آگاه سازی همکاران مالیاتی، موارد فوق از طریق رسانه های استانی و برگزاری جلسات با اتحادیه های صنفی و مجامع حرفه ای به مودیان مالیاتی اطلاع رسانی گردد.

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

(این ابلاغ بعنوان ابلاغ قانونی تبصره 1 ماده 203 ق م م خواهد بود)

ماده 203 ـ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی‌ ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی‌ پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به‌ یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره 1 ـ هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان ‌یا مستخدمین او از گرفتن برگها‌استنکاف نمایند یا در صورتی که‌هیچ ‌یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع ‌آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخة اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، ‌قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می‌شود.

تبصره 2 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ ‌اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست ‌باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این ‌موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و نسخة اول را به ادارة مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه‌، عبارت ” پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد” را در اوراق مذکور قید و نسخة دوم را به نشانی ‌تعیین شده الصاق می‌کند و نسخة اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعة بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخة ‌اول را به ادارة مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین‌ترتیب‌ الصاق می‌شوند از تاریخ‌ الصاق ، ابلاغ ‌شده محسوب می‌شود.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی