نامه شماره 214/46260/د مورخ 1402/07/10
ادارات کل امور مالیاتی

با سلام و احترام

با عنایت به بازدیدهای صورت گرفته و نیز حسب گزارشات واصله از مدیریت های دادرسی مالیاتی در راستای رعایت قوانین و مقررات مرتبط، ضروری است موارد ذیل به همکاران محترم در مرکز دادرسی مالیاتی و نمایندگان محترم سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود:

 1- تأکید مرکز دادرسی مالیاتی بر تسریع در فرآیند تعیین نوبت و طرح اعتراض مؤدیان در هیات های حل اختلاف مالیاتی، منوط به رعایت قوانین و مقررات مرتبط بوده و به هیچ عنوان تسریع در فرایند مذکور مجوزی برای نقض قوانین تشکیل هیات های حل اختلاف مالیاتی در چارچوب قانونی نخواهد بود. لذا می بایست مدیران دادرسی بر رعایت قوانین در تعیین وقت و ابلاغ اوراق مالیاتی برای طرح پرونده های مالیاتی و تشکیل جلسات هیات در مهلت مقرر قانونی نظارت داشته باشند. همچنین ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد که از طرح هر گونه پرونده مالیاتی دارای نقص قبل از تشکیل جلسه هیات خودداری شده و در صورت طرح موضوع در هیات، اقدامات قانونی لازم در خصوص تجدید دعوت یا قرار رفع نقص حسب مورد معمول گردد.

۲- فرایند ابلاغ الکترونیک در حکم ابلاغ اوراق مالیاتی وفق مقررات تلقی میگردد. لذا در صورت ابلاغ اوراق مالیاتی نظیر برگ دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی از طریق سامانه الکترونیک، ادارات مالیاتی یا مدیریت دادرسی مجاز نخواهد بود که اوراق برگ دعوت به هیات را به صورت کاغذی و در مهلتی غیر از مهلت ابلاغ شده الکترونیک به مؤدی ابلاغ نمایند، مگر آنکه مؤدی به صورت کتبی درخواست تسریع یا تعویق در وقت هیات را به مدیریت دادرسی تسلیم نموده و مدیر دادرسی مربوطه موافقت خود را کتباً اعلام نماید. این امر در اصدار رأی از سوی هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفته و در صورت تضاد بین اوراق برگ دعوت ابلاغ شده الکترونیک و کاغذی، در چارچوب قانون نسبت به تجدید دعوت یا قرار رفع نقص حسب تشخیص اقدام نمایند.

3- فرایند و نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی در قوانین و مقررات مشخص گردیده و در دستورالعمل دادرسی مالیاتی تشریح گردیده است. در هیچ یک از قوانین و مقررات حاکم بر فرایند دادرسی مالیاتی، ابلاغ اوراق برگ دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی یا اوراق دعوت از مؤدی برای ارائه اسناد و مدارک به صورت تلفنی مجاز نبوده و ابلاغ اوراق بدین نحو وفق مقررات تلقی نمی گردد. لذا مدیران دادرسی مالیاتی بر این امر نظارت کافی داشته باشند و نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی در صورت احراز تخلف از قوانین و مقررات در ابلاغ اوراق مذکور در چارچوب قانون به تجدید دعوت با قرار رفع نقص حسب تشخیص اقدام نمایند.

4- جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی می بایست با حضور هر سه عضو تشکیل گردد و تا پایان جلسه استماع، هر سه عضو حضور داشته باشند لذا عدم حضور یا خروج هر یک از اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی در بدو تشکیل جلسه یا حین جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی موجب نقض قوانین و مقررات می گردد نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی بر این امر اهتمام داشته و مدیران دادرسی مکلف به نظارت بر این فرآیند هستند و در صورت احراز نقض قوانین، وفق مقررات اقدام نمایند.

۵- نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلف به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی در موعد مقرر بوده و نظارت بر حضور و غیاب نمایندگان موضوع ماده ۲۴۶ ق.م.م به عهده دیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد. در این خصوص عدم حضور با تأخیر حضور نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی منجر به تضییع حقوق مؤدی میگردد، لذا مدیران دادرسی بر تشکیل به موقع هیات های حل اختلاف مالیاتی و حضور نمایندگان محترم در موعد تعیین شده اهتمام ویژه داشته باشند.

6- در رعایت منشور اخلاقی سازمان امور مالیاتی، احترام به ارباب رجوع جزو الزامات مرکز دادرسی مالیاتی است. همچنین می بایست در تعیین محل انتظار و محل برگزاری جلسات هیات، جایگاه و شان نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز مدنظر قرار گیرد لذا محل برگزاری جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی و محل انتظار مؤدیان قبل از تشکیل جلسه، می بایست شایسته حضور مؤدیان و نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی باشد. مدیران دادرسی مکلف هستند هرگونه کمبود یا نقصان در این امر را برطرف نموده یا حسب نیاز به مرکز دادرسی کتباً اعلام نمایند تا نسبت به رفع آن اقدام گردد. ضمناً مدیران دادرسی می بایست به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا از ازدحام مؤدیان در مدیریت دادرسی جلوگیری گردد.

7- در راستای احراز حضور نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی در جلسات هیات، می بایست اسامی، عکس و سمت نمایندگان بندهای ۱، ۲ و ۳ به نحو مقتضی توسط مؤدیان مالیاتی قابل رؤیت باشد. بدین منظور ضروری است مشخصات نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی در محل برگزاری هیات چاپ و نصب شده و از طریق مکاتبه با واحد حراست، اقدامات لازم در خصوص دریافت کارت شناسایی برای نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی به عمل آید.

بدیهی است نظارت بر حسن انجام موارد یاد شده بر عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012