نامه شماره 200/24765/د مورخ 1401/04/25تحلیل

بسمه تعالی

ادارت کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر تصویب نامه حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱، موضوع بند (1) جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که با شماره 62854/ت60009 ه مورخ 1401/04/18به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می شود.

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

تصویب نامه هئیت وزیران

بسمه تعالی

با صلوات بر محمدو آل محمد

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و برودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 1401/04/12 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت و به استناد اصل یکصدو  سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند (1) جدول تبصره (14) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

  • حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱، با اعمال چهل و پنج درصد (45%) افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰، تعیین می شود. همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (CNG) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال 1400 ( برحسب طبقه بندی) چهل و پنج درصدی (45%) اضافه می‌شود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه‌های عرضه سوخت برداشت می‌شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به ماخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاههای یاد شده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید.
  • وزارت نفت اجازه دارد افزایش های تعیین شده حق العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه ها، به صورت پلکانی ( حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج درصد (45%) رعایت گردد.
  • برای جبران حق العمل جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده( CNG)، قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی فشرده ( CNG) معادل پنج هزار و هفتصد (5.700) ريال تعیین می گردد.
  • نرخ حق العمل سوخت گیری هوایی در فرودگاه هایی که راهبری سوختگیری توسط بخش غیر دولتی انجام می شود، توسط وزارت نفت پیشنهاد و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد.

برای دانلود نامه و پیوست آن اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012