هزینه تبلیغات و نکات مالیاتی مرتبط
هزینه تبلیغات و نکات مالیاتی مرتبط

معمولاً این نوع هزینه ها در بسیاری از شرکت ها و مجموعه ها دارای گردش نسبتاً زیادی است و بعد از هزینه حقوق و اجاره دررتبه سوم بودجه بندی و یا خروج وجه نقد قرار می گیرد. نکته مهم تر اینکه قالب این نوع هزینه ها بدون مدارک و مستندات می باشد و این نکته اولین پاسخ به سوال درباره علت پذیرش از طرف اداره دارایی می باشد. حوزه مالیاتی برای رسیدگی به سود ابرازی شما در اظهارنامه مالیاتی همه جوانب را بررسی می کند و یکی از این آیتم ها، بررسی هزینه ها می باشد. در هزینه ها دسته بندی خاصی را حوزه مالیاتی مدنظر قرار می دهد که فهرست آن در ماده ۱۴۸ قانون مالیات ها قرار گرفته است.

ابطال بند 5 بخشنامه شماره 59912.91- 8.3

آئین نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388

شرکت مدیا الکترونیک مهر 2- شرکت ارکان ساختار نوین انتخاب با وکالت آقای محسن پیام آرا

 

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012