نکات مالیاتی حسابداری حق العمل کاری
نکات مالیاتی حسابداری حق العمل کاری

طبق ماده 357 حق العمل اینگونه تعریف می گردد:
ماده 357 – حق العمل كاركسي است كه به اسم خودولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده ودرمقابل حق العملي دريافت مي دارد.

بخشنامه 200/96/65                                       بخشنامه حق العمل کاری

قرارداد حق العمل کاری

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012