نحوه رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده
نحوه رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده

در مواردی که ماموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مدیران و خریداران مکلف به ارانه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشد و در صورت عدم ارانه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده 22 این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دسنتورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد .

بخشنامه200/97/160

در صورت نداشتن تجربه کافی حسابدار شرکت در امور مالی و مالیاتی ، مودیان محترم می توانند در کنار حسابدار شرکت  از مشاوره مالیاتی با سابقه که آشنا به امور مالیاتی است استفاده نمایند.

=
مجوزها authorizition
09140405012