شورای عالی مالیاتیشورای عالی مالیاتی

شرح وظایف شورای عالی مالیاتی

– تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که از طرف وزیر اموراقتصادی و دارائی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آنرا ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد نماید.
– بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.
– اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیراموراقتصادی ودارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.
– رسیدگی به آراء قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی ، مورد شکایت مودی یا اداره امورمالیاتی واقع شده باشد.

دستورالعمل تکمیل فرم شکایت به شورای عالی مالیاتی

 

شورای عالی مالیاتی

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012