شرکتهای تامین نیروی انسانیتامین نیروی انسانی

شرکتهای تامین نیروی انسانی

بر این اساس این بخشنامه صرفا مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تأمین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده (۸۲) قانون مالیات های مستقیم مرتبط با قرار دادهای تأمین نیروی انسانی طبق اسناد و مدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۷۱

 

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012