نکات مالیاتی صنف داروخانه ها
نکات مالیاتی صنف داروخانه ها

مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد ، و یا ثروت آنها تعیین می گردد.

دستورالعمل 200/1401/540

مقررات مالیاتی داروخانه ها

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012