نکات مالیاتی صنف حمل و نقلنکات مالیاتی حمل و نقل

با عنایت به اجرائی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل بار کشور و به منظور رفع پاره ای ابهامات در رابطه با نحوه اجرای نظام مالیاتی مذکور در این صنعت، بر مبنای جلسات هماهنگی فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تشکل های فعال در صنعت حمل و نقل جاده ای کشور (کانون انجمن های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده ای کالا و کانون انجمن های صنفی رانندگان وسائل نقلیه حمل و نقل جاده ای کالا)،بخشنامه های حاضر اعلام و ابلاغ می گردد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۶۰                                             بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۹۰

بخشنامه ۶۳۴۳۰

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012