نکات مالیاتی صنف صرافی ها
نکات مالیاتی صنف صرافی ها

با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده صرافیها و همچنین تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آنان، به منظور وحدت رویه و در راستای اجرای صحیح مقررات و کنترل و نظارت موثر ادارات کل امور مالیاتی، موارد ذیل را مقرر میدارد:

دستورالعمل 200/98/2                               دستورالعمل ۲۰۰/۹۳/۵۲۶

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012