مقررات معاملات فصلی(ماده ۱۶۹)محاسبه مالیاتی

مقررات معاملات فصلی (ماده ۱۶۹)

اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل که برحسب اعلام سازمان امور مالیاتی موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلف اند برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب­ ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را برای سازمان امور مالیاتی در سامانه معاملات فصلی ارسال کنند.

صورت معاملات فصلی توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد و مرور زمان رسیدگی مالیاتی آن پنج سال می باشد. همچنین مطالبه، حق اختلاف و وصول جرائم و ترتیبات پرداخت آن از هر دوره مالیاتی طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم صورت می­ پذیرد.

معایب عدم ارسال فهرست معاملات فصلی:

ردیفمأخذ محاسبه جریمهنرخ جریمهمأخذ محاسبه جریمه
۱عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه۲%مبلغ مورد معامله
۲عدم درج شماره اقتصادی خود۲%مبلغ مورد معامله
۳عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله۲%مبلغ مورد معامله
۴استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران۲%مبلغ مورد معامله
۵استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات خود۲%مبلغ مورد معامله
۶عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روشهای تعیین شده۱%مبلغ مورد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است.

در راستای جلوگیری از تعلق جرائم مالیاتی به اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل محترم، مرکز مالی اقتصادی همت تراز اقدام به ارائه آموزش و مشاوره حرفه ای در خصوص نحوه ارسال صحیح صورت معاملات فصلی به افراد مذکور و حسابداران نموده است.

بخشنامه  200/99/517                                         بخشنامه 210/99/8                                            

بخشنامه 210/99/3                                             بخشنامه 200/98/65

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012