مقررات معاملات فصلی(ماده ۱۶۹)محاسبه مالیاتی

مقررات معاملات فصلی (ماده ۱۶۹)

اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل که برحسب اعلام سازمان امور مالیاتی موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلف اند برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب­ ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را برای سازمان امور مالیاتی در سامانه معاملات فصلی ارسال کنند.

صورت معاملات فصلی توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد و مرور زمان رسیدگی مالیاتی آن پنج سال می باشد. همچنین مطالبه، حق اختلاف و وصول جرائم و ترتیبات پرداخت آن از هر دوره مالیاتی طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم صورت می­ پذیرد.

معایب عدم ارسال فهرست معاملات فصلی:

ردیف مأخذ محاسبه جریمه نرخ جریمه مأخذ محاسبه جریمه
۱ عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه ۲% مبلغ مورد معامله
۲ عدم درج شماره اقتصادی خود ۲% مبلغ مورد معامله
۳ عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله ۲% مبلغ مورد معامله
۴ استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران ۲% مبلغ مورد معامله
۵ استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات خود ۲% مبلغ مورد معامله
۶ عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روشهای تعیین شده ۱% مبلغ مورد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است.

در راستای جلوگیری از تعلق جرائم مالیاتی به اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل محترم، مرکز مالی اقتصادی همت تراز اقدام به ارائه آموزش و مشاوره حرفه ای در خصوص نحوه ارسال صحیح صورت معاملات فصلی به افراد مذکور و حسابداران نموده است.

بخشنامه  200/99/517                                         بخشنامه 210/99/8                                            

بخشنامه 210/99/3                                             بخشنامه 200/98/65

مجوزها authorizition
09140405012