مقررات اظهارنامه مالیات بر عملکردانواع مالیات مستقیم و غیر مستقیم

مقررات اظهارنامه مالیات بر عملکرد

اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد  خود بر اساس قانون مالیات های مستقیم مکلف شده اند که اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق قانون مالیات های مستقیم دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح زیر است:

تا میزان پانصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵%

نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰%

نسبت به مازاد یک میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵%

مزایای ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد:

علی رغم اینکه تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد یک امر تخصصی و زمان بر می باشد، لیکن ارسال اظهارنامه در موعد مقرر باعث می شود که مودی ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) از مزایای قانون مالیات های مستقیم منجمله تسهیلات و بخشودگی ها، معافیت ها و … مقرر در قانون استفاده نمایند.

معایب عدم ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد:

چنانچه مودی یا نماینده او نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد در موعد مقرر اقدام نکند مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۳۰ درصد مالیات متعلقه خواهد بود و همچنین از تسهیلات، بخشودگی ها و معافیت های مقرر در قانون محروم خواهد شد.

در این راستا مرکز مالی اقتصادی همت تراز با دراختیار داشتن متخصصین حوزه مالیات اقدام به ارائه خدمات مالیاتی شامل تهیه ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد نموده است.

مشاور مالیاتی در اصفهان،مشاور مالیاتی اصفهان،مشاور مالی در اصفهان،مشاور مالی اصفهان

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012