مقررات اظهارنامه ارزش افزودهمالیات بر ارزش افزوده

مقررات اظهارنامه ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیاتی غیر مستقیم که بر مصرف کالاها و خدمات وضع می گردد، می باشد. بدین معنی که به ارزش بعضی از کالاها و خدمات اضافه می­ شود و پرداخت آن به مصرف کننده تحمیل می گردد.

ارزش افزوده طبق قانون، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده با ارزش کالا و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

ویژگی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سایر مالیات ها این موضوع می باشد که بر پایه مصرف وضع می گردد و طیف وسیعی از کالا و خدمات را دربر دارد. همچنین موجب شفاف سازی مبادلات و در نتیجه شناسایی بخش اقتصادی پنهان می شود.

فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که اقدام به عرضه، صادرات یا واردات کالا و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می کنند طبق فراخوان های سازمان امور مالیاتی مکلف به ثبت نام بوده و مودی محسوب می شوند.

مودیان مالیاتی مکلف اند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره مالیاتی را در سامانه ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی حداکثر پانزده روز بعد از تاریخ انقضاء هر دوره ارسال و مالیات متعلق به دوره را پرداخت نمایند. همچنین مکلف اند دفاتر صورت حساب ها و سایر فرم های مربوط را در مدت ۱۰ سال بعد از سال مالی مربوطه نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه نمایند.

معایب عدم رعایت تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده:

مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در قانون ارزش افزوده علاوه بر پرداخت مالیات متعلق مشمول جریمه به شرح جدول زیر خواهد بود:

ردیفشرح موارد عدم رعایتنرخ جریمهماخذ محاسبه جریمه
۱عدم ثبت نام مودی در مهلت مقرر۷۵%مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی
۲عدم صدور صورت حساب۱۰۰%مالیات متعلق
۳عدم درج صحیح قیمت صورت حساب۱۰۰%مابه التفاوت مالیات متعلق
۴عدم درج و تکمیل اطلاعات صورت حساب۲۵%مالیات متعلق
۵عدم تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده۵۰%مالیات متعلق
۶عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک۲۵%مالیات متعلق برای هر کدام از موارد

مشاور مالیاتی در اصفهان،مشاور مالیاتی اصفهان،مشاور مالی در اصفهان،مشاور مالی اصفهان،

در این راستا از وظایف مودیان ثبت نام در سامانه ارزش افزوده، صدور صورت حساب، ارسال اظهارنامه ارزش افزوده، روش های نگهداری اسناد و مدارک مربوط به ارزش افزوده و… می باشد.

مرکز مالی اقتصادی همت تراز با در اختیار داشتن متخصصین حوزه مالیاتی اقدام به ارائه خدمات مالیاتی شامل آموزش موضوعات خاص ارزش افزوده برای صنعت و مشاوره حرفه ای در راستای رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده نموده است.

بخشنامه 210/99/40

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012