در عرصه اقتصادی گاهی متاثر از بحران های مالی که این سال ها بیشتر با آن مواجه بوده ایم، شرکت ها به دلایل متعدد تصمیم به انحلال شرکت می گیرند و بدون اینکه از قوانین مالیاتی آن باخبر باشند، برای خود جریمه مالیاتی میخرند.برای اینکه بیشتر در جریان این رویداد مهم قرار بگیرید به مهمترین دادنامه و بخشنامه ها اشاره می کنیم.


فرآیند رسیدگی به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیاتی شرکت های منحله
ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ: ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷـﺨﺎص ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣﻨﺤﻠﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن: اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﺤﻠﻪ
ﺧﺪﻣﺖ دﻫﻨﺪﮔﺎن : ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ، ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ارﺷـﺪ ﻣﺎﻟﻴـﺎﺗﻲ و رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز: ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده 116 و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده114 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده:
1- اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻧﺤﻼل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد 114 و116 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
2- دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ اراﺋﻪ اﺳـﻨﺎد و ﻣـﺪارك
3- ﻓــﺮم ﺻــﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ اراﺋــﻪ اﺳــﻨﺎد وﻣــﺪارك
4-فرم گزارش رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه
5- ﻓﺮم ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻟﻴﺎت

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ: ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺄﺧـﺬ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴـﺎت آﺧـﺮﻳﻦ دوره ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﺤﻠﻪ (ارزش داراﺋﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎي ﺑﺪﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎ وﻣﺎﻧﺪه ﺳﻮدﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﺎﻟﻴـﺎت آن ﻗﺒﻸ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪه

ﺷﺮح ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر:

1-ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان ﺗﺼﻔﻴﻪ
2- ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و ﺛﺒـﺖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻣﻮر ﻣﻮدﻳﺎن
3-ﺻﺪورﺣﻜﻢ رﺳﻴﺪﮔﻲ
4- ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ رﺳـﻴﺪﮔﻲ
5- ﺻـﺪور دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد وﻣﺪارك
6- ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ اراﺋﻪ اﺳـﻨﺎد و ﻣــﺪارك ﺗﻮﺳــﻂ ﮔــﺮوه رﺳــﻴﺪﮔﻲ
7- ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﮔــﺰارش رﺳــﻴﺪﮔﻲ
8- ﺻــﺪورﺑﺮگ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﺎﻟﻴــﺎت دوره اﻧﺤــﻼلﺗﺸﺨﻴﺺ
9- اﺑــﻼغ ﺑــﺮگ تشخیص

ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ: ﻣـﻮاد114 ﺗـﺎ118 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬـﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻧﻮع ﻓﻦ آوري ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده دراﺟﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ: ﺑﺼـﻮرت ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰه و دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد.
ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻛـﺎر: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇـﺮف ﻳﻜﺴـﺎل از ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺎﻟﻴـﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺑﻼغ ﮔﺮدد.
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ دراﺟﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧـﺪ: اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ.
درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

نکات مالیاتی شرکت های در حال انحلال: نکات مالیاتی شرکت های در  حال انحلال

ثبت نام