قوانین مالیاتی شرکت های بورسی
قوانین مالیاتی شرکت های بورسی

شرکت هایی که تا تاریخ 1396/12/29نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده باشند در صورتی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ لغایت 1397/12/29سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام حداکثر تا پایان سال جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر( ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها) به حساب سرمایه منتقل شده یا می شود با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، امکان استفاده از مفاد بند(ب) مصوبه مورد نظر را دارا خواهند بود.

بخشنامه200/97/139

 

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012