مالیات بر درآمد حقوق
درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم می باشد.

بنابراین می توان درآمد حقوق را به بخش های زیر تفکیک نمود:
الف) حقوق ثابت یا حقوق اصلی
ب) مزایای مربوط به شغل که به دو بخش مزایای مستمر و غیرمستمر قابل تفکیک است.
1- مزایای مستمر: به آن دسته از دریافتی هایی که حقوق بگیر به طور مستمر و ماهانه علاوه بر حقوق اصلی دریافت می نماید گفته می شود و به دو دسته نقدی وغیرنقد تقسیم می گردد.
الف) مزایای مستمر نقدی: عبارت اند از فوق العاده شغل، فوق العاده شاغل، حق اولاد، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، فوق العاده های بدی آب وهوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، فوق العاده دوری از مرکز، نوبت کاری، جذب، اشتغال مأمورین در خارج کشور، فوق العاده کسر صندوق و سایر مزایایی که طبق مقررات استخدامی کارفرما تحت عناوینی غیر از موارد فوق همراه با حقوق و مزایای نقدی ماهانه به طور مستمر به اشخاص حقوق بگیر پرداخت یا تخصیص داده می شود.
ب) مزایای مستمر غیر نقدی: اغلب شامل مسکن واگذارشده از طرف کارفرما (یا اثاثیه و یا بدون اثاثیه) و استفاده از اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف کارفرما (با راننده و یا بدون راننده) و سایر مزایای غیر نقدی مستمر از قبیل خوار و بار، بن و ... است.
<b>2- مزایای غیرمستمر: به آن دسته از دریافتی هایی که حقوق بگیر به طور غیرمستمر و به صورت موردی علاوه بر حقوق اصلی دریافت می نماید، گفته می شود و به دودسته نقدی وغیرنقدی تقسیم می گردد.
الف) مزایای نقدی غیرمستمر: عبارت اند از اضافه کار، فوق العاده مأموریت، هزینه سفر، پاداش انجام کار، عیدی و پاداش آخر سال، وجوه پرداختی بابت لباس کار، پرداختی های بابت هزینه درمان و معالجه کارکنان، بازخرید مرخصی، پاداش طی سال، بهره وری و سایر مزایای غیرمستمر که طبق مقررات استخدامی یا قانون کار از طرف کارفرما به کارکنان پرداخت و یا در اختیار آنان قرار داده می شود.
ب) مزایای غیر نقدی غیرمستمر: شامل در اختیار گذاردن مواردی همچون لباس کار، برنج، روغن و غیره

آيتم هاي معاف از ماليات حقوق و دستمزد
درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
1- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
2- هزینه سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل.
3- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورداستفاده کارگران قرار می گیرد.
4- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
5- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی سالانه
6- خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.
7- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن ها مستقیماً به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبت پرداخت کند.
8- مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه
9- درآمد حقوق کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

ساير موارد ماليات حقوق
تبصره ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم
پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق مشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد است. کارفرمایان موظف اند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده86 قانون مالیات های مستقیم با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرائم متعلق خواهند بود.
تکليف پرداخت کنندگان حقوق
پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

جرائم مالياتی پيش بينی شده در فصل ماليات بر حقوق
1- عدم ارائه لیست حقوق توسط پرداخت کنندگان حقوق در موعد مقرر و یا تسلیم برخلاف واقع، موجب تعلق جریمه معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد و درهرحال با مؤدی متضمامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
2- عدم کسر و ایصال به موقع مالیات حقوق توسط پرداخت کنندگان حقوق، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه معادل 10 درصد مالیات پرداخت نشده، و 2/5 درصد مالیات به ازای هرماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود .

در این راستا مرکز مالی اقتصادی همت تراز اقدام به ارائه مشاوره در زمینه حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن جنبه های مختلف آن شامل نکات مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و اداره کار و رفاه امور اجتماعی نموده است.
درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

نکات مالیاتی حقوق و دستمزد:نکات مالیاتی حقوق و دستمزد

مشاورمالی اصفهان ،مشاورمالیاتی اصفهان،مدیرمالی در اصفهان ،مشاورمالی در اصفهان ،مشاورمالیاتی در اصفهان ،

 

ثبت نام