در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی ( که به لحاظ نوع شخصیت واحد تولیدی نمی توانند از معافیت برخوردار گردند ) به سایر اشخاص حقوقی ، خصوصی و تعاونی منتقل گردد ، مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده ، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا بهره برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود.
درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

معافیت های مالیات عملکرد:معافیت های مالیات عملکرد

مشاورمالی اصفهان ،مشاورمالیاتی اصفهان،مدیرمالی در اصفهان ،مشاورمالی در اصفهان ،مشاورمالیاتی  در اصفهان ،

معافیت های مالیات عملکرد

ثبت نام