معافیت های مالیات عملکردمعافیت های مالیات عملکرد

در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی ( که به لحاظ نوع شخصیت واحد تولیدی نمی توانند از معافیت برخوردار گردند ) به سایر اشخاص حقوقی ، خصوصی و تعاونی منتقل گردد ، مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده ، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا بهره برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود.

معافیت ماده 132                                                                معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی جدید

عملکرد

مشاورمالی اصفهان ،مشاورمالیاتی اصفهان،مدیرمالی در اصفهان ،مشاورمالی در اصفهان ،مشاورمالیاتی  در اصفهان ،

معافیت های مالیات عملکرد

مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی