اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت و همچنین برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
انواع دفاتر موضوع این آیین نامه تحریر دفاتر عبارتند از:

۱- دفتر روزنامه
۲- دفتر کل
۳- دفتر روزنامه و کل مشترک
۴- دفتر معین
۵- سایر دفاتر

دفتر روزنامه:

دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی ومحاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری ، در آن ثبت می گردد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) باشد.

دفتر کل:
دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی لازم آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی)باشد.

دفتر روزنامه کل مشترک:
دفتری است دارای ستون هائی برای سر فصل حساب های متفاوت باشد ،به طوری که اشخاص حقوقی وحقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را ازآن استخراج و صورتهای مالی لازم تهیه نمایند.

دفتر معین:
دفتری است دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی)که برای تفکیک و مجاز ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب در حکم دفاتر معین است.

سایردفاتر:
دفاتری که که بر استناد مقرارت قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می گیرند.

گروه بندی مؤدیان صاحبان مشاغل
صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیار هایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند:

۱-گروه اول
۲- گروه دوم
۳- گروه سوم

الف- حجم فعالیت:

تبصره ۱- در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، ۵۰% مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد.
ب- نوع فعالیت:

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزءمؤدیان گروه اول محسوب می شود.

۱- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)؛
۲- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس وپروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط؛
۳- صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛
۴- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلنیک های تخصصی ؛
۵- صاحبان مشاغل صرافی؛
۶- فروشگاه های زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط؛

تکالیف مؤدیان درخصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک

الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاترحسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک می باشند.
ب- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه تنظیم نمایند.
پ- صاحبان مشاغلی که در سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالیانه تنظیم نمایند.
ت- مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) ثبت و نگهداری می نمایند(به استثنای مؤدیان گروه اول) ، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است.


صاحبان مشاغلی که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه)فروش) اقدام می نمایند در صورت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط ، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمی باشند.

موارد رد دفاتر:

تخلف از تکالیف مقرر در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:

۱-درصورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
۲-عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
۳-تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از ۱۵ روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آئین نامه.
۴-عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات آئین نامه تحریر دفاتر.
۵- در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترسی وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.
۶- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) ، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.
۷- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه.
۸- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس.
۹- تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط.
۱۰-تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی.
۱۱- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی.
۱۲- حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.

به جرات می توان گفت مرکز مالی اقتصادی همت تراز با تکیه بر دانش به روز و تجربه مدیران و حسابداران حرفه ای و موفق خود و همچنین سال ها تجربه موفقیت آمیز در زمینه ارائه هرگونه خدمات مالی و حسابداری به شرکت ها، توانسته در زمینه های متنوعی نظیر مشاوره در تحریر دفاتر قانونی تحولات عظیمی را در شرکت ها فراهم آورده و به ایجاد یک بهره وری واقعی اقدام نماید.
درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

تحریر دفاتر قانونی:تحریر دفاتر قانونی:

مشاورمالی اصفهان ،مشاورمالیاتی اصفهان،مدیرمالی در اصفهان ،مشاورمالی در اصفهان ،مشاورمالیاتی در اصفهان ،

تحریر دفاتر قانونی

 

ثبت نام