اصلاح میزان معافیت های قانون بودجه سال 1403
ماده واحده-بند(س)تبصره(6)قانون بودجه سال1403کل کشوربه شرح زیراصلاح میشود:

1-مجموع معافیت ها، نرخ صفرمالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی وسایرمشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکردسال1403 کلیه مودیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و مواردمندرج درمواد(2)، (139)، (143)، (143مکرر) و (280)قانون مالیات های مستقیم بااصلاحات والحاقات بعدی مصوب 1394/04/31، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدیدبه منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388/09/25، قانون تامین مالی تولیدوزیرساخت هامصوب1402/12/22و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب1401/02/11، برای اشخاص حقوقی تاهفت هزار و پانصدمیلیارد (7،500،000،000،000)ریال و اشخاص حقیقی تاهفتصد و پنجاه میلیارد(750،000،000،000)ریال درآمدمشمول مالیات(سودخالص)قابل اعمال است.

2-بند(ن) تبصره (6)قانون بودجه سال1401کل کشوربرای عملکردسال1402تنفیذمیگردد.

 

                                                                   برای دانلود اطلاعیه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012