صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه نمونه اعلام شد.بحث مالیاتی

بخشنامه به تمام مدیران محترم حسابرسی

به پیوست “صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه نمونه” که بر اساس استانداردهای حسابداری جدید: [۳۵ مالیات بر درآمد (لازم اجرا برای صورتهای مالی که در دوره مالی آنها از تاریخ 1398/01/01 و بعد از آن شروع می‌شود و سایر استانداردهای حسابداری که برای صورتهای مالی که در دوره مالی آنها از تاریخ 1400/01/01 و بعد از آن شروع می‌شوند لازم اجرا شده اند، به ترتیب شامل: ۱۸ صورتهای مالی جداگانه (تجدید نظر شده1398)،20 سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت های خاص (تجدیدنظر شده 1398)، 38 ترکیب های تجاری (مصوب1398)، 39صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398)،41 افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب 1398)، 42 اندازه گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399) که در دوره مالی آنها از تاریخ 1399/01/01 و بعد از آن شروع می‌شود] به روز رسانی شده اند، برای استفاده تقدیم می‌گردد.

در این مجموعه تمامی اقلام به صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی به بندهای مربوط در استانداردهای حسابداری عطف داده شده است. همچنین در صورت کلیک بر روی شماره یادداشت های مندرج در متن صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه، دسترسی مستقیم صفحه مربوط به یادداشت مورد نظر، امکان پذیر می‌شود.

این مجموعه هنوز از فرصت های بهبود برخورداراست. از این رو به منظور افزایش اثربخشی مجموعه، خواهشمند است مدیریت بررسی های فنی را به صورت کتبی از نظرات خودآگاه نمایید.

برای دانلود این نامه اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی