شماره 7468/200/ ص مورخ 1401/04/15همکاری با ارگان ها

ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور

موضوع: ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۱ حداکثر تا تاریخ 1401/04/26

با سلام و احترام

 به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری در تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۱، بنا بر اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقررمی دارد:

 ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول مالیاتی (بهار) سال ۱۴۰۱ خود را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 تسلیم می‌نماید، امکان برخورداری صد درصد (100%) بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

برای دانلود اینجا کلیک کنید

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی