شماره 200/17829/ص مورخ 1399/10/24
شماره 200/17829/ص مورخ 1399/10/24

شماره روزنامه: 22090 شهرستان

تاریخ صفحه روزنامه : 136

تاریخ روزنامه: 1399/10/24

شماره نامه اداره ثبت: ص/200/17829

تاریخ نامه اداره ثبت: 1399/10/21

دراجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب1394/04/31 علاوه برشركتهاي موضوع بند (الف) و (د) ماده واحده “قانون استفاده ازخدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي” شامل شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت ها  و موسسات موضوع بند (الف) و (ب) ماده (7) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مي باشند، كليه واحدهاي توليدي، بازرگاني وخدماتي ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي  عضو جامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي ويا حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضاي ارايه اظهارنامه مي باشند و در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در ماده فوق مشمول جريمه اي معادل بيست درصد (20%) ماليات متعلق خواهند بود .

1- اشخاص حقيقي يا حقوقي براساس نوع فعاليت 

– شعب ودفاتر نمايندگي شركتهاي خارجي كه دراجراي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت هاي خارجي مصوب 1376 درايران ثبت شده اند. 

 –  شركتهاي سهامي عام وشركتهاي تابعه و وابسته به آنها

–  شركتهاي سرمايه گذاري (هلدينگ )و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها

–  موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي وشركتها ،سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آن ها

2- اشخاص حقيقي يا حقوقي براساس حجم فعالیت

ساير اشخاص حقوقي وحقيقي ( شامل شركتهاي سهامي خاص وساير شركتها وهمچنين موسسات انتفاعي غير تجاري شركتها و موسسات تعاوني و اتحاديه هاي آن ها واشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر  قانونی می باشند)که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود جمع کل ناخالص درآمد  (فروش ویا خدمات اعم از عملیاتی وغیر عملیاتی)  آن ها بيش از هشتاد (80) ميليارد ريال در مورد شركت هاي پيمانكاري ، دريافتي آن ها بابت پيمان هاي منعقد شده بيش از هشتاد ميليارد ريال) يا جمع دارايي آن ها (جمع ستون بدهكار ترازنامه) بيش از يكصد وپنجاه (150) ميليارد ريال باشد .

مفاد اين اطلاعيه در خصوص اشخاص موضوع بندهاي فوق كه شروع سال مالي آنها بعد از انتشار اين اطلاعيه آغاز مي شود لازم الرعايه است و تكاليف اشخاص مذكور در اجراي قانون ومقررات مربوط وهمچنين اطلاعيه هاي وزرات امور اقتصاد ودارايي كماكان به قوت خود باقي خواهد بود.

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی