شرایط استفاده از مشوق های مالیاتی چیست؟مشوق های مالیاتی

مشوق مالیاتی، سیاستی مالیاتی بوده که سازمان امور مالیاتی، با هدف تشویق مودیان، برای پرداخت به موقع مالیات، استفاده می کند که بخشودگی جرایم مالیاتی و تخفیف مالیاتی، از جمله انواع آن هستند.

در این مقاله از مرکز مالی اقتصادی همت تراز که در زمینه های خدمات مالیاتی از جمله : تهیه صورت های مالی شرکت ها، پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، دفاع از پرونده های مالیاتی و کاهش مالیات، تهیه صورت های مالی شرکت ها، مالیات بر ارزش افزوده فعالیت می کنند به نحوه استفاده از مشوق های مالیاتی می پردازیم:

مشوق های مالیاتی

مشوق‌های مالیاتی برای افراد خوش حساب اعمال می‌شود .طبق ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم ، اشخاص حقوقی و حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌ و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (5%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده‌ از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی دریافت خواهند کرد.لازم به ذکر است که پرداخت مالیات برای جایزه در نظر گرفته شده، معاف از مالیات است.

شرایط استفاده از تشویق در مالیات:

شرط اول براساس ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم، برای افراد حقیقی و حقوقی که مشمول پرداخت مالیات هستند، این است که آنها حداقل سه سال قبل از زمان ثبت نام اظهار نامه مالیاتی، مدارکی را ارائه دهند. این مدارک شامل ترازنامه، گواهی ارزش افزوده، حساب سود و زیان، دفاتر و سایر مدارک مربوط به امور مالیاتی است. بعد از ارائه، این مدارک باید توسط سازمان مالیاتی بررسی و تأیید گردند.

شرط دوم برای استفاده از تشویق در مالیات بر اساس ماده ۱۸۹ قانون مالیات‌های مستقیم این است که فرد حقیقی یا حقوقی که می‌بایست مالیات پرداخت کند، حداقل به مدت سه سال پس از پذیرش مدارک ارائه شده به سازمان امور مالیاتی، بدون نیاز به مراجعه به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، به منظور پرداخت مالیات معوقه اقدام کند.

 شرط سوم استفاده از مزایای مالیاتی بر اساس ماده 190 قانون مالیات های مستقیم این است که مؤدی حقیقی یا حقوقی، به پرداخت مالیات بر درآمد یا هر نوع مالیات در هر سال مالی، قبل از سر رسید مهلت مقرر پرداخت در این قانون، اقدام نماید و در نتیجه از پاداش تشویقی پرداخت زودتر از موعد مالیات، بهره مند شود.

شرط چهارم برای داشتن صلاحیت برای اعمال معافیت های مالیاتی این است، طبق بند 190 قانون مالیات های مستقیم، مؤدی حقیقی یا حقوقی بخشی از جریمه مالیاتی خود را در موعد مقرر پرداخت کند، در این صورت نیمی از جریمه به عنوان تشویق در نظر گرفته می شود و از پرداخت آن معاف خواهند شد.

لازم به ذکر است که مشوق های مالیاتی مشمول مالیات نخواهد بود و از مالیات مودی کسر خواهد شد.

شما می توانید با مشاورین همت تراز یکی از بهترین موسسه حسابداری در اصفهان  تماس گرفته تا با ارائه  خدمات حسابداری در اصفهان شما را همراهی نمایند. 

انواع مشوق های مالیاتی

در مقابل این قوانین، دولت برای افرادی که در پرداخت مالیات های خود کوتاهی کرده اند و مشکل ساز بوده اند نیز قوانینی تعیین کرده است که به جریمه های مالیاتی معروف اند. این جریمه ها هزینه های سنگینی را روی صاحبان کسب و کار خواهد گذاشت که دچار ضرر بیشتری نسبت به هزینه مالیات های پرداختی خواهد بود.

بنابراین پرداخت به موقع و منظم مالیات، علاوه بر اینکه شما را از خطر پرداخت جریمه های مالی در امان نگه می دارد، می تواند تشویق یا معافیت های مالیاتی را برای شما در بر داشته باشد. کسانی که اظهارنامه های خود را در زمان مشخص شده تحویل سازمان امور مالیاتی دهند و پرداختی منظم داشته باشند، از این مشوق های مالیاتی بهره مند می شوند.

استفاده از مشوق های مالیاتی

تخفیفات مالیاتی

یکی از انواع مشوق های مالیاتی، تخفیفات مالیاتی است که شرایط استفاده از این تخفیفات مالیاتی در ماده 189 قانون مالیات های مستقیم تعیین شده است: مؤدیانی که طبق مقررات این قانون ملزم به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورتی که ترازنامه و صورت سود و زیان و دفاتر آنها برای سه سال متوالی توسط سازمان مالیاتی شناسایی گردیده و مالیات متعلق را بدون مراجعه به شوراهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کنند، برای سه سال مزبور مبلغی معادل پنج درصد مالیات اصلی پرداخت شده، از محل وصولی های جاری پرداخت یا درحسابهای سالهای بعدآنان منظور می شود.

بر اساس این ماده، این نوع تخفیف مالیاتی در صورتی که مؤدی حداقل سه سال متوالی دفاتر، حساب ها و موجودی خود را با حسن نیت نگهداری کرده باشد و برای سه سال متوالی  به تایید سازمان امورمالیاتی برسد و مودی در این سه سال  به تشکیل اظهارنامه و پرداخت به موقع مالیات اقدام کند، به مودیان حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد.

تشویقات مالیاتی

 این نوع سود مالیاتی در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده است. ماده 190 قانون مالیات های مستقیم می گوید:

معادل 4 درصد مالیاتی که مؤدی قبل از موعد مقرر پرداخت کرده است به عنوان غرامت معقول از بدهی مالیاتی وی کسر می شود و هرگونه پرداخت مالیات حداکثر تا چهار ماه بعد از تاریخ سررسید 10 درصد مالیات پرداخت نشده قبل از سررسید به وی جریمه تعلق می گیرد.

بر اساس این ماده، این نوع تشویقات مالیاتی زمانی که مؤدی مالیات بر درآمد، اجاره بها یا سایر انواع مالیات را قبل از تکمیل فیش پرداختی پرداخت کرده باشد، به مؤدی حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد.

تخفیف جرایم مالیاتی

 این نوع از انواع مشوق مالیاتی، در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، مورد پیش بینی قرار گرفته است. ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد:

“هر گاه مالیات، پس از حداکثر، چهار ماه از سر رسید مقرر، پرداخت گردد، مشمول جریمه‌ ای، معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده، تا سررسید مقرر خواهد‌ بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط، در سر رسید مقرر، نصف جریمه مذکور، بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیات‌ هایی که به موجب‌ مقررات این قانون، اشخاص دیگر به عنوان مالیات مودی پرداخت می‌ نمایند، نخواهد بود.”

بر اساس این ماده، این نوع از انواع مشوق مالیاتی، در صورتی به مودی حقیقی و حقوقی، تعلق می گیرد که مودی، اقساط جریمه مالیاتی متعلقه به خود را، در مهلت های مقرر با نظم و ترتیب، پرداخت نماید. در این صورت، سازمان امور مالیاتی، بخشی از جریمه را، به عنوان تشویق مالیاتی، خواهد بخشید.

شرایط استفاده از تشویق در مالیات

مشوق های مالیاتی چیست؟

با وجود اینکه پرداخت مالیات یک تکلیف است و به دلیل وجود جرایم مالیاتی سنگین باید آن را به‌صورت جدی بپذیریم، اما بعضی از افراد هنوز برای فرار از پرداخت مالیات تلاش می کنند و بعضی از افراد به دلیل پرداخت مالیات، از تاسیس کسب و کار اقتصادی خودداری می نمایند.

با توجه به حقیقتی که انواع مختلف مالیات، مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر اجاره و سایر موارد ، از طریق فراهم کردن منابع مالی برای دولت و تحقق رونق اقتصادی کشور، نقش مهمی را ایفا می‌کنند، به درک این موضوع می‌رسیم که فرار مالیاتی و یا عدم تشکیل و توسعه کسب و کارها، می‌توانند ضربه‌های جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشند. به منظور پیشگیری از این مشکلات، دولت اقدامات و تحریکات مالیاتی علیه آنها را تدوین و اجرا می‌کند، همچنین، شرایط و مواردی را برای استفاده از این تحریک‌ها و مزایا تعیین می‌نماید.

مفهوم مشوق مالیاتی و انواع آن به مجموعه‌ای از تدابیر مالیاتی اطلاق می‌گردد که تاکید بر تشویق افراد به پرداخت به موقع مالیات و راه‌اندازی کسب و کار اقتصادی دارد.

هدف از مشوق های مالیاتی چیست؟

هدف از استفاده از این مشوق‌ها، بهبود وضعیت اقتصادی کشور، جلوگیری از فرار مالیاتی و ارائه انگیزه برای راه‌اندازی کسب و کارهای اقتصادی است. در این راستا، پرداخت به موقع مالیات به عنوان یک وظیفه قانونی از جانب افراد و شرکت‌ها، می‌تواند به جلوگیری از رخداد جرایم مالیاتی و ایجاد مشکلاتی برای خود کمک کند.

در نهایت، با آشنایی بیشتر با انواع و قواعد استفاده از تشویق‌های مالیاتی، افراد و شرکت‌ها می‌توانند در بهره‌برداری بهینه از این ابزارهای مالیاتی و راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای خود موفق باشند.

نتیجه گیری

با توجه به بررسی انواع مشوق‌های مالیاتی و قوانین و شرایط استفاده از آنها در این مقاله، می‌توان نتیجه گرفت که اقداماتی که افراد و شرکت‌ها را تحت الهام و الگو قرار می‌دهند تا مالیات خود را کاهش داده و از منافع اقتصادی جبرانی بهره‌مند گردند، تشویق‌های مالیاتی هستند. این تشویق‌ها با استفاده از تخفیف مالیاتی، بخشودگی های مالیاتی، شورای برنامه ریزی مالیاتی، معافیت از پرداخت مالیات، تسهیلات مالیاتی و تغییر نرخ مالیاتی، به افراد و شرکت‌ها اعمال می‌شود.

شما می توانید با مشاورین همت تراز یکی از بهترین شرکت حسابداری در اصفهان تماس گرفته تا با ارائه  خدمات حسابداری در اصفهان شما را همراهی نمایند. 

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012