دستورالعمل 230/55364/د مورخ 1400/09/08
دستورالعمل 230/55364/د مورخ 1400/09/08

پیرو دستورالعمل‌ شماره 200/96/503مورخ 1396/02/17 و در راستای اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می‌دارد «برای ساماندهی سکونت گاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه و عشایری بهسازی محیط های اسکان و بافت‌های فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستا، تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد ازمحل عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی و محرومیت زدایی برای محلات آسیب دیده و بهسازی مناطق فوق الذکر در همان استان نمایند.» ضرورت دارد به منظور اجرای صحیح مقررات و واریز به موقع عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاها و مناطق عشایری و تمرکز وجوه استان‌ها، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:

  • ادارات کل امور مالیاتی موظفند در راستای بندهای (2) و (3) آیین‌نامه سهم جمعیتی مناطق یاد شده در هر استان و حساب تمرکز وجوه هر استان را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان استعلام و پیگیری نمایند.
  • ادارات کل امور مالیاتی مکلفند سهم مناطق مذکور از درآمد حاصل از عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را پس از کسر کسورات قانونی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت جمعیت ساکن این مناطق به جمعیت کل استان مشخص و به حساب تمرکز وجوه استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
  • ادارات کل امور مالیاتی استان هایی که سهم جمعیتی مناطق مزبور و حساب تمرکز وجوه به آنان اعلام نشده است مکلفند تا اعلام ضریب جمعیتی مناطق مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به نگهداشت یک درصد (1%) از عوارض وصولی موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه اقدام تا پس از مشخص شدن سهم مناطق مطابق بند (1) این دستورالعمل، نسبت به تسویه بدهی یا مازاد واریزی از ابتدای سال اقدام نمایند.

 برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی