دستورالعمل 200/1401/536 مورخ 1401/08/07انواع مالیات کدام اند؟

نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری و  به منظور ارتقای کیفیت حسابرسی پرونده های بزرگ و مهم برای تحقق اهداف تعیین شده، موارد ذیل را مقرر می دارد؛

1-    اداره کل حسابرسی ویژه با هماهنگی و معرفی دادستان انتظامی مالیاتی، بانک  اطلاعات ماٌموران مالیاتی خبره و متخصص در امر حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را در سطوح حسابرس ارشد مالیاتی ، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی و حسابرس کل مالیاتی تشکیل داده تا برای انجام حسابرسی پرونده های بزرگ در سطح کشور و متناسب با وضعیت هر پرونده در قالب گروه های سه تا پنج نفره نسبت به حسابرسی پرونده های مذکور اقدام نمایند.

2-   پرونده های بزرگ و مهم قابل حسابرسی در اجرای این دستورالعمل با پیشنهاد اداره کل حسابرسی ویژه و تایید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب می شوند.

3-  حداقل دو نفر از اعضای گروه حسابرسی منتخب نباید در سه سال متوالی اخیر قبل از سال مورد رسیدگی سابقه حسابرسی به پرونده های مالیاتی که برای آن ها حکم حسابرسی صادر می شود، داشته باشند.

4-   گروه حسابرسی منتخب، در اجرای فرآیند حسابرسی موظف است، کلیه منابع مختلف مالیاتی (از جمله مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم) را به صورت همزمان رسیدگی نماید

5-  گروه حسابرسی منتخب، موظف است، مطابق برنامه ریزی، با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد) ضمن حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، با تکمل کاربرگ های حسابرسی(اصلی و فرعی) ابلاغی طی بخشنامه شماره 508/95/200 مورخ 31/03/1395 و اصلاحات بعدی آن حسب مورد، ترازنامه، حساب سود (زیان) ، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه را با رعایت مقررات فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل شماره 200/99/522مورخ 1399/11/27رسیدگی نماید و نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن درسامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهارنظر و اخذ تاییدیه برای مسئول حوزه کاری حسابرسی (مدیر حسابرسی) ارسال نماید.

6-   اداره کل حسابرسی ویژه، مسئول هدایت، هماهنگی و نظارت بر زمانبندی و حسن اجرای فرآیند حسابرسی پرونده های موضوع این دستورالعمل با هماهنگی ادارات کل ذیربطمی باشد.

7-  معاونت حقوقی و فنی مالیاتی مکلف است، حداکثر ظرف 7 روز کاری، پاسخ لازم را به تمامی مکاتبات و ابهامات مطرح شده توسط مسئول گروه حسابرسی منتخب ارائه نماید.

8-  در اجرای بند (8) دستورالعمل شماره 200/99/53مورخ 1399/06/15، معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با استفاده از داده ها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی سازمان، نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معاملات (خرید یا فروش) آن ها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) می باشد، اقدام و فهرست آن را برای بهره برداری ادارات کل تامور مالیاتی در سامانه قرار دهد.

9-   معاونت فناوری های مالیاتی موظف است دسترسی لازم را برای اعضای گروه حسابرسی مالیاتی منتخب به پرونده مالیاتی موردنظر، در سامانه سنیم و سایر سامانه های مربوط فراهم آورد.

10- معاونت فناوری های مالیاتی می بایست به منظور بررسی صورتحساب های خرید ارائه شده توسط مودیان مذکور، امکان بررسی دوظرفه اطلاعات خرید و فروش واصله طرف اول و دوم (خریدار و فروشنده) و مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی و پرداختی از / به طرفین معاملات را براساس اطلاعات موجود در سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون مالیات های مسستقیم به صورت گزارش (مطابق فرم نمونه ای که توسط دفتر حسابرسی مالیاتی تهیه خواهد شد.)برای بهره برداری گروه حسابرسی منتخب در سامانه های عملیاتی الکترونیکی ذی ربط فراهم آورد.

11-  معاونت فناوری های مالیاتی موظف است، ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش وضعیت حسابرسی پرونده بزرگ و مهم کل کشور در داشبورد مدیریتی سامانه یکپارچه مالیاتی درج و برای استخراج و پایش اقدامات انجام شده قابل بهره برداری باشد.

12-در موارد اعتراض مودی به اوراق تشخیص یا مطالبه صادره و در اجرای ماده (240) قانون مالیات های مستقیم، یک نفر از اعضای گروه حسابرسی منتخب مکلف است به عنوان نماینده گروه مزبور در جلسه رسیدگی مجدد به اعتراض مودیان موضوع ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و یا در موقع طرح پرونده های اشاره شده در هیاٌت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (244) قانون مالیات های مستقیم شرکت نموده و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه و توضیحات لازم را ارائه نماید.

13-    مرکز دادرسی مالیاتی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا هیاٌت های حل اختلاف مالیاتی به شکایات مودیان در خصوص برگ تشخیص/ مطالبه های صادره برای پرونده های مالیاتی موضوع  این دستورالعمل به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و اقدام به صدور راٌی نمایند.

14-اداره کل حسابرسی ویژه مکلف است مراحل حسابرسی پرونده های مزبور را پیگیری و بر آن نظارت و هر دو هفته یکبار گزارش اقدامات انجام شده را در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی ارائه نماید.

15-     نظارت و پیگیری مراحل دادرسی مالیاتی به عهده مرکز دادرسی مالیاتی می باشد.

 

—————————————-توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————————–

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 240

ماده 240 ـ در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، نمایندة ادارة امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت ‌شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه‌کند و توضیحات لازم را بدهد.

      برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012