دستورالعمل 200/1401/530 مورخ 1401/04/18تجزیه گزارشات مالی

دستورالعمل 200/1401/530 مورخ 1401/04/18

بر مبنای اختیارات حاصل از تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مذکور، ترتیبات اجرایی به شرح زیر مقرر می گردد:

ماده 1: تعاریف:

1-       سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

2-      ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03و اصلاحات بعدی آن

3-    ق.م.ا: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

4-      گواهی مالیاتی: گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار

5-     سامانه: سامانه صدور الکترونیکی گواهی مالیاتی

6-     مراجع قانونی: اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون، اتاق‌های اصناف و سایر مراجع قانونی صلاحیت دار صادر کننده کارت بازرگانی یا مجوز کسب یا کار

7-     استعلام:  استعلام مراجع قانونی صلاحیت دار از اداره امور مالیاتی ذیربط در اجرای تکلیف مقرر در  صدر ماده ۱۸۶ ق.م.م

8-     دفتر امور مودیان: دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی

9-      بدهی مالیاتی: بدهی قطعی شده اعم از اصل مالیات و عوارض و جرایم متعلقه، وفق قوانین و مقررات مالیاتی اعم از مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط

10-    پنجره واحد: درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس  My. Tax.gov.ir

 ماده ۲: تعیین قواعد و مقررات مربوط به صدور گواهی مالیاتی:

نحوه دریافت و پاسخگویی به استعلام، مواعد زمانی مربوط و وظایف سازمان و ماموران مالیاتی، در این دستورالعمل مقرر شده است. تعیین مقررات، قواعد، ترتیبات و رویه های مربوط به ایجاد و توسعه سامانه، نظارت بر بهره‌برداری از آن، بهبود مستمر فرآیندهای کاری و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به عهده دفتر امور مودیان می باشد. پیاده سازی، پشتیبانی و به روزآوری سامانه مورد نیاز، بر عهده ادارات کل و دفاتر ذیربط در معاونت فناوری اطلاعات است.

ماده 3: پیش شرط دریافت استعلام و صدور گواهی مالیاتی:

 با عنایت به قوانین و مقررات مالیاتی از جمله ماده ۱۶۹ ق.م.م  و آیین نامه اجرایی مربوط و ماده ۱۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، دریافت استعلام و صدور گواهی مالیاتی برای تمام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، منوط به داشتن/تشکیل پرونده فعال در نظام مالیاتی است. ثبت نام مالیاتی اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی، باید به عنوان بازرگان باشد.

 ماده ۴ روش های دریافت استعلام

تمامی مراحل دریافت استعلام، تهیه پاسخ و ارسال آن به مراجع قانونی، صرفاً باید به صورت الکترونیکی حسب مورد از طریق ارتباط مبتنی بر وب سرویس و یا ایجاد امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کار پوشه ای مخصوص در پنجره واحد سازمان، انجام شود. ارسال استعلام غیر الکترونیک، در حکم عدم استعلام بوده و فاقد وجاهت می باشد.

 ماده ۵ بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی:

1-    در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه های عملکردی یا وصول و اجرا مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و جرایم مالیاتی متعلقه  مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد.

1-2- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه عملکردی: صرفاً بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام، ملاک عمل می باشد.

2-2- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم: تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می باشد.

2-  در مشارکت های مدنی بدهی های مالیاتی مذکور در بند (2) این ماده برای تمامی شرکا باید ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره (1): بدهی های مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی به نشانی آن، درخواست صدور گواهی مالیاتی نموده است (جز در صورت وجود تعهد و مسئولیت قانونی برای متقاضی، بر اساس مقررات ماده 182  ق.م.م یا قسمت اخیر ماده ۲۲ ق.م.ا) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نیست.

 تبصره (2) :در مواردی که مودی از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت نماید چنانچه رای مورد شکایت، از طرف این مراجع، نقض شده باشد، بدهی مالیاتی تا زمان صدور رای هیات موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م (هیات هم عرض) قطعی نبوده و زمان صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود.

تبصره (3): چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد، لیکن پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، چنانچه مودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نمایند (رعایت مقررات ماده ۲۵۹ ق.م.م)  صدور گواهی مالیاتی بلامانع است.

ماده 6: فرآیند و مواعد پاسخ به استعلام

 پس از دریافت استعلام مراجع قانونی، بدهی های مالیاتی به صورت سیستمی بررسی و به شرح زیر اقدام خواهد شد:

1-       چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی نشود، گواهی مالیاتی به صورت سیستمی صادر و برای مراجع ذیربط ارسال می شود.

  • چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی شود، اقدامات زیر به صورت همزمان انجام می شود:

1-2- مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوط اعلام می شود.

2-2- مراتب وجود بدهی از طریق پیامک به مودی اعلام و همزمان فهرست بدهی مالیاتی به تفکیک سال، منبع/ موضوع و مبلغ بدهی مالیاتی در پنجره واحد بارگذاری می گردد.

3-    مودی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از زمان اعلام بدهی مالیاتی، با مراجعه به پنجره واحد، نسبت به پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی اعلام شده یا حسب مورد ارائه مدارک پرداخت های قبلی ثبت نشده در سیستم، اقدام نماید. پس از اقدام مودی، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری بررسی های لازم انجام، گواهی مالیاتی به صورت سیستمی صادر و برای مرجع قانونی استعلام کننده ارسال می‌شود.

4-      چنانچه مودی ظرف مهلت 10 روز اقدامی جهت پرداخت/ ترتیب پرداخت بدهی های اعلام شده به عمل نیاورد، پاسخ لازم مبنی بر عدم امکان صدور گواهی مالیاتی به صورت سیستمی با ذکر میزان بدهی مالیاتی صادر و برای مراجع قانونی ارسال می شود.

5-     همزمان با صدور پاسخ استعلام برای مراجع قانونی (اعم از صدور گواهی یا اعلام عدم امکان صدور گواهی) مراتب از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی و اطلاعات پاسخ صادره (در قالب فرم استاندارد مربوط) بر روی پنجره واحد برای مودی بارگذاری می شود.

 تبصره: در مواردی که طبق قوانین و مقررات مربوط، مواعد زمانی کوتاهتری برای پاسخگویی به استعلام تعیین شده باشد، این مواعد باید ملاک عمل قرار گیرد.

 ماده۷: اعتبار گواهی مالیاتی

 گواهی مالیاتی صادره در اجرای این دستورالعمل، به مدت سه ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار بوده و صرفاً برای مراجع قانونی استعلام کننده قابل استناد می باشد. این گواهی، مفاصا حساب مالیاتی  محسوب نمی‌شود.

ماده 8: ابلاغ دستورالعمل

این دستورالعمل در 8 ماده و 4 تبصره تهیه شده و ار تاریخ 1401/07/01 الاجرا می باشد.

برای دانلود این دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012