دستورالعمل 200/1401/529 مورخ 1401/03/28قابل بازیافت

دستورالعمل 200/1401/529 مورخ 1401/03/28

در اجرای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که مقرر می دارد: “در اجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می‌شود.  تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده‌اند، مشمول این عوارض نمی شود. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و  دارایی ابلاغ می شود.” به پیوست دستورالعمل بند مذکور به شماره 31945 مورخ 1401/02/24 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به همراه فهرست پیشنهادی کالاهای مشمول، اعلامی طی نامه 1401/300/8713 مورخ 1401/03/02 سازمان حفاظت محیط زیست جهت اقدام لازم ارسال می شود.

پیوست شماره 31945 مورخ 1401/02/24 به شرح ذیل می باشد:

بسمه تعالی

دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی،  تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

در راستای اجرای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر می دارد:” در اجرای ماده 6 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولید کنندگان و واردکنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی الاغ می شود.” دستوالعمل حکم فوق به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

 • تعاریف

معانی واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:

 • سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
 • بازیافت: فرایند تبدیل پسماند انرژی به انرژی یا مواد قابل استفاده مجدد
 • اشخاص مشمول: اشخاص تولیدکننده و واردکننده مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول
 • مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول: مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است مطابق فهرست تعیین و اعلام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست.
 • دوره مالیاتی: به موجب بند (خ) ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1400/03/02، دوره مالیاتی هر سه ماه و منطبق با فصول سال شمسی است.
 • عوارض پسماند: عوارض موضوع این دستورالعمل.
 • ماخذ مشمول: بهای فروش مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول
 • شناسایی

2-1- فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می شود

2-2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات وارد کننده گان شامل: نام، کد/شناسه ملی، نوع و میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول وارد شده موضوع این دستورالعمل را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان نماید.

2-3- سازمان مکلف است نسبت به دریافت اطلاعات تولید کنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.

2-4- با توجه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون، سازمان مکلف است نسبت به اطلاع رسانی به مشمولان موضوع حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به طرق مقتضی اقدام نماید.

 • رسیدگی و تشخیص

 3-1- سازمان مکلف است نسبت به رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی اقدام نموده و عوارض وصولی را به حساب درآمدی موضوع بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱  کل کشور واریز نماید.

3-2- اشخاص مشمول که نسبت به بازیافت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول اقدام می نمایند در صورت تایید و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان، مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی باشد. در این صورت اشخاص یاد شده از تاریخ اعلام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول پرداخت عوارض پسماند نخواهند بود. چنانچه اشخاص مشمول نسبت به پرداخت عوارض پسماند پس از تاریخ اعلام شده اقدام نموده باشند، سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ درخواست الکترونیکی مودی نسبت به استرداد عوارض پرداختی پس از تاریخ مزبور اقدام نماید.

3-3- تولیدکنندگانی که اقدام به تولید مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به صورت کارمزدی می نمایند، جز اشخاص مشمول نبوده و صاحبان قطعات و کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر می باشند.

3-4- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول جز ماخذ محاسبه عوارض پسماند نمی باشد و متقابلاً عوارض پسماند نیز جزء ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نبود و به استناد بند (7) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶  و اصلاحیه های بعدی آن، به عنوان هزینه های قابل قبول در حسابهای مالیاتی اشخاص مشمول قابل احتساب می باشد.

3-5-  واحدهای تولیدی که مواد اولیه قطعات و کالاهای مشمول خود را صادر می کنند و یا واردکنندگانی که مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول خود را مرجوع می نمایند به میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض پسماند نمی باشند.

3-6- چنانچه تولیدکنندگان/ واردکنندگان اقدام به تولید /ورود مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول نموده و از آنها در فرآیند تولید محصول نهایی (غیرمشمول) خود استفاده نمایند. صرفاً سهم مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از بهای فروش محصول نهایی به عنوان ماخذ مشمول در نظر گرفته می شود.

لازم به ذکر است چنانچه محصول نهایی نیز جزءکالاهای مشمول باشد، به نسبت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به‌کار رفته در محصول نهایی که قبلاً عوارض پسماند آن مطالبه و وصول شده است مشمول عوارض پسماند مضاعف نمی باشد.

 • مطالبه و وصول

4-1- سازمان مکلف است فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را طراحی و در پورتال ثبت نام و خدمات جامع الکترونیک مالیاتی به نشانه www.evat.ir بارگذاری نماید.

4-2- اشخاص مشمول مکلفند عوارض پسماند مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول را به ماخذ قیمت فروش کالا محاسبه و فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را یک ماه پس از انقضای دوره مالیاتی تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب شماره 4001000901025537 به نام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان “درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست” واریز نمایند.

4-3- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود که برابر حکم ماده یاد شده به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.

4-4- در صورتی که اشخاص مشمول ظرف مهلت مقرر در بند (2-4) عوارض متعلق را پرداخت ننمایند و یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند سازمان مکلف است نسبت به مطالبه عوارض متعلق با رعایت بند (1-3) اقدام نماید. هرگاه اشخاص مشمول، عوارض متعلق را  ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه پرداخت ننمایند، سازمان مکلف است نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن اقدام نمایند.

برای دانلود  بخشنامه و پیوست آن اینجا کلیک کنید.

 

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012