دستورالعمل 200/1401/527 مورخ 1401/03/03مشاور مالیاتی

بر اساس اختیار قانونی ایجاد شده در مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و رعایت مفاد بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ایران و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط شروع ویروس کرونا، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل، مقرر می دارد:

الف- مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴:

1- تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۰ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ 14.400.000.000 ریال) باشد، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ ( فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند.

 تذکر: مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۰ بیش از مبلغ 14.400.000.000 ريال است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق به رعایت مقررات مربوط می باشد.

2- صاحبان مشاغلی که  که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) و از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir  مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. در فرم یادشده، مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اطلاعات موجود و دریافتی از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و یا فروش ابرازی حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات تعیین می شود. چنانچه مالیات تعیین شده مورد پذیرش مودی باشد، مودی می تواند با تسلیم فرم مذکور شرایط این دستورالعمل بهره مند شود.

 در صورتی که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون یادشده مورد پذیرش مودیان موضوع این دستورالعمل نباشد، این گروه از مودیان مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شرایط دستور العمل از جانب مودی خواهد بود.

بدیهی است مالیات عملکرد سال 1400 مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، فرم موضوع بند 1 این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به عنوان آخرین اقدام تسلیم نکنند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم ننمایند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

3- در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

4- هرگاه پس از صدور اوراق قطعی ناشی از پذیرش مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال ۱۴۰۰ بیش از رقم ابرازی وی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند 1 این دستورالعمل بوده مشروط به اینکه مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر در این دستورالعمل (14.400.000.000) ريال تجاوز نکند با رعایت مقررات بند (1-4) ماده 41  آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه تفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت است از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات مقطوع مورد پذیرش مودی در فرم موضوع بند 1 این دستورالعمل ) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. مابه تفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل مشمول جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.

5- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید و مشخص شود که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال 1400 بیش از رقم 14.400.000.000 ريال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده  (97) قانون مالیات های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.

تبصره– با رعایت به اینکه به موجب مفاد بند (1) این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات مستقیم مصوب 1394 معاف می باشند، بر این اساس مفاد حکم بندهای  (4) و (5) این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند ۴ این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش/ درآمد ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند 1 این دستورالعمل باشد، نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال ۱۴۰۰ و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری است.

ب- سایر موارد:

6- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137)،(165)و(172) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال 1400 خود می‌باشند، از شمول مفاد این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوط تعیین خواهد شد.

7- کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال ۱۴۰۰ دریافت کرده‌اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس قوانین و مقررات اقدام نمایند.

8- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1399 آن ها به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط و پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده به روش های مندرج در بند 2 این دستورالعمل مشمول مفاد این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این بند در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی کاهش یاید، این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1400 آن نخواهد داشت.

9- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1400 مشمول حکم بند (ح) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده با توجه به فرم این دستور العمل یا مالیات مکسوره آن ها، هرکدام بیشتر باشد تعیین می شود.

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012