دستورالعمل 200/1401/525 مورخ 1401/02/21مالیات بر ارزش افزوده

در اجرای ماده (8) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که مقرر می دارد « مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر  از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نمایند. در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان (2%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تاخیر می باشد که توسط سازمان و از محل وصولی های جاری پرداخت می گردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مودی و رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (د) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07محکوم می شوند.»

ادارات کل امور مالیاتی موظفند حداکثر ظرف مهلت مقرر در این قانون و رعایت موارد ذیل در راستای مقررات اقدام نمایند.

الف- قبل از پیاده سازی و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان :

1-نسبت به رسیدگی اظهارنامه مودیان متقاضی استرداد حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست، با رعایت مقررات قانون به ویژه تبصره های ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02و دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی طی بخشنامه شمار260/94/58مورخ 1394/06/08اقدام نمایند.

تذکر: انتخاب گزینه استرداد در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، به منزله ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد.

2-پس از رسیدگی و تعیین میزان مالیات و عوارض قابل استرداد، نسبت به صدور و ابلاغ برگ مطالبه یا استرداد، حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از مهلت پانزده روز موضوع بند (1) اقدام نمایند.

3-در صورت تمکین و پذیرش مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین و ابلاغ شده به موجب برگ مطالبه و استرداد توسط مودی، مالیات و عوارض تعیین شده قطعی، و به مودی قابل استرداد می باشد. ادارات کل امور مالیاتی موظفند مالیات و عوارض قطعی مذکور را ظرف مهلت مقرر یک ماه از تاریخ ثبت درخواست به حساب مودی واریز نمایند.

4-درصورتی که مودی به مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین و ابلاغ شده به موجب برگ مطالبه و استرداد معترض باشد، مراتب قابل رسیدگی مجدد در اداره امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. در صورت رسیدگی به اعتراض مودی چنانچه ما به التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی، به تایید اداره امور مالیاتی برسد و مودی قبول نماید، مالیات و عوارض قطعی و ادارات کل  امور مالیاتی موظفند مبلغ مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. چنانچه مودی کماکان به مالیات و عوارض تعیین شده در رسیدگی مجدد در اداره امور مالیاتی معترض باشد، اعتراض مودی قابل پیگیری در هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشد، لیکن ادارات کل امور مالیاتی موظفند مالیات و  عوارض قابل استرداد تعیین شده در رسیدگی مجدد و جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به حساب مودی واریز نمایند.

5-در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف بدوی، چنانچه ما به التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تایید هیات حل اختلاف بدوی برسد و مودی قبول نماید، مالیات و عوارض در صورت عدم اعتراض اداره امور مالیاتی ظرف مدت تعیین شده قطعی و ادارات کل امور مالیاتی موظفند مبلغ ما به التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند.چنانچه مودی کماکان به مالیات و عوارض تعیین شده در هیات بدوی معترض باشد، اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر قابل پیگیری می باشد، لیکن ادارات کل امورمالیاتی موظفند مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده در هیات حل اختلاف بدوی و جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا سقفی که اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی معترض نباشد به حساب مودی واریز نمایند.

6-در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر، چنانچه ما به التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تایید هیات حل اختلاف تجدید نظر برسد مالیات و عوارض قطعی و ادارات کل امور مالیاتی موظفند مبلغ ما به التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر  ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند.

7-ادارات کل امور مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون موظفند رسیدگی به اعتراض مودیان معترض به مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ب-بعد از پیاده سازی و استقرار سامانه مودیان:

8-مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موظف است سامانه مودیان را به گونه ای طراحی نماید تا ظرف یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی، میزان مبالغ قابل استرداد (در خصوص مودیانی که جمع اعتبار مالیاتی آنان بیشتر از مالیات و عوارض فروش آنها می باشد) را در کارپوشه مودی درج نماید.

9-مودیان موظفند با رعایت مواد (4) و (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مازاد مالیات و عوارض پرداختی قابل استرداد را مشخص و تقاضای خود مبنی بر استرداد یا انتقال به دوره بعد را در کار پوشه درج نمایند. عدم اقدام مودی به منزله عدم درخواست استرداد بوده و مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده به دوره یا دوره های بعد انتقال خواهد یافت.

10-ادارات کل امورمالیاتی موظفند، در صورتی که مودی مازاد پرداختی طی دوره های مربوط را درخواست استرداد نماید، نسبت به واریز مازاد پرداختی تعیین شده در سامانه توسط سازمان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد به حساب مودی اقدام نمایند.

11-ادارت کل امورمالیاتی موظفند در خصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده (9) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند، اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند.

12-در راستای مواد (5) و (8) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، مودیان فاقد ثبت نام در سامانه مزبور مشمول استرداد مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهند بود.

ج-سایر مقررات:

13-درخواست های استرداد مودیان قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17نیز با رعایت مقررات این قانون، رسیدگی، لیکن از حیث زمان استرداد و مراجع دادرسی تابع مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02خواهند بود.

14-در صورتی که مودی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره، بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مودی خواهد بود.

15-در راستای بند (4) ماده(55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02دستور العمل شماره 200/95/63مورخ 1395/09/30با اصلاحات بعدی لغو می شود و استرداد مالیات و عوارض صادرکنندگان نیز تابع این دستور العمل خواهد بود.

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

 

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012