دستورالعمل 200/1401/523 مورخ 1401/02/10حسابدار

به منظور ایجاد وحدت رویه در وصول مالیات انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، موضوع بند(ش) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، مقرر می دارد:

1-    معاونت فناوری های مالیاتی نسبت به ارسال پیام کوتاه به مالکان خودروهای مشمول مالیات که مالیات متعلق را پرداخت نکرده اند، مبنی بر پرداخت مالیات حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ دریافت پیامک، اقدام نماید.

2-   قبل از انقضای مهلت موضوع بند یک این دستورالعمل، معاونت فناوری های مالیاتی نسبت به تولید برگ اجرایی سیستمی برای مالکانی که مالیات متعلق را پرداخت ننموده اند، اقدام و مراتب را در سامانه وصول و اجرای اداره ذی ربط و درگاه خدمات الکترونیکی مودیان بارگذاری نموده و امکان اعتراض به برگ اجرایی را از طریق درگاه مذکور فراهم نماید.

3-   همزمان با بارگذاری برگ اجرایی در درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی، پیامک اطلاع رسانی رویت برگ اجرایی برای مالک خودرو و ارسال شود.

4-    مشاهده برگ اجرایی در درگاه در حکم ابلاغ برگ اجرایی به مالک تلقی می گردد. در صورت عدم مراجعه مالک به درگاه و عدم مشاهده برگ اجرایی ظرف مدت هفت روز کاری پس از بارگذاری، روز هشتم کاری به منزله تاریخ ابلاغ تلقی می گردد.

5-  چنانچه مالک طی مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ برگ اجرای مالیات متعلق را پرداخت ننماید، ادارات امور مالیاتی ذی ربط از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به وصول مالیات اقدام نمایند.

6-   ادارات امور مالیاتی موظفند با توجه به تعداد موارد ارجاع شده به وصول و اجرا، نسبت به تعیین مامور یا ماموران اجرایی مشخص برای انجام و پیگیری اقدامات اجرایی و وصول مالیات با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند، به نحوی که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به وصول مالیات اقدام شود.

7-  در موارد اعتراض مالکان به ارزش خودرو و یا مالیات تعیین شده یا اقدامات اجرایی، مراتب در اجرای ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. هیات مزبور یک مرحله ای بوده و رای صادره قطعی و غیرقابل تجدید نظر خواهی می باشد.

8-   در صورتی که مالکان مشمول، قبل از مزایده اموال توقیفی، نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند، عملیات اجرایی رفع اثر می شود.

9-    ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودروی مالکان مشمول توسط دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل  مجاز نمی باشد، متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند. معاونت فناوری های مالیاتی موظف است مراتب را در سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو منظور نماید.

10- معاونت فناوری های مالیاتی مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول را از طریق سامانه مربوط صادر نماید.

11-   معاونت فناوری های مالیاتی امکان پیگیری سیستمی عملکرد ادارات امور مالیاتی در اقدامات اجرایی را فراهم و معاونت درآمدهای مالیاتی ضمن نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، موظف است گزارش آن را به صورت ماهانه در شورای معاونان ارائه نمایند.

 

داود منظور

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی