دستورالعمل 200/1400/538 مورخ 1400/12/08تحلیل پرونده های مالی

دستورالعمل 200/1400/538 مورخ 1400/12/08

در اجرای مقررات ۳۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی در خصوص نحوه حمایت و تشویق گزارش دهندگان به منظور تقویت انگیزه افراد در ارائه گزارش فساد و فرار مالیاتی، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می شود.

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (34) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380

‌ماده 1- تعاریف و مفاهیم:

‌الف – بورسیه: به دانشجویانی اطلاق می‌گردد که با رعایت ضوابط، کلیه هزینه‌های ریالی و ارزی آنان از‌طرف دولت پرداخت گردد.

ب – اعزامی(‌ارزبگیر): به دانشجویانی اطلاق می‌گردد که با رعایت ضوابط و مجوز ارزی دولت،‌هزینه‌های ریالی خود را پرداخت کنند.

‌ماده 2- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای خرید تعهد‌و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین دریافت خسارت از دانشجویان بورسیه و یا اعزامی‌که از ایفای‌تعهدات خودداری کرده و یا می‌کنند. از دانشجویان بورسیه معادل ارزهای پرداختی به نرخ زمان بازپرداخت‌با احتساب سایر هزینه‌های ریالی، و از دانشجویان اعزامی معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ‌پرداخت

شده قبلی را دریافت و به حساب درآمد عمومی‌کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌نمایند.

‌ماده 3- ‌در مواردی که به منظور بازگشت دانشجویان بورسیه و اعزامی و انجام تعهدات مربوط، تضمین‌از ضامن اخذ گردیده است، در صورت عدم ایفای تعهدات و عدم پرداخت خسارت مربوط از طرف دانشجو،‌ضامن مکلف به استرداد هزینه‌ها و ارزهای مصرف شده می‌باشد. در هر صورت بدهی ضامن بیشتر از کل‌بدهی دانشجو نخواهد بود.

‌ماده 4- مبلغی که مطابق این آیین‌نامه از ضامن دانشجو دریافت می‌گردد، پس از واریز به حساب درآمد‌عمومی‌کشور، از میزان بدهی دانشجو کسر خواهد شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 219

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین­ نامه‌ای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012