دستورالعمل 200/1400/531 مورخ 1400/11/12محاسبه مالیات

دستورالعمل 200/1400/531 مورخ 1400/11/12

پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده(۲۳۸) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02ابلاغی به شماره 200/1400/520مورخ 1400/10/21ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور در خصوص اعتراض هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می‌شود، به شرح ذیل می‌باشد:

1- در اجرای مفاد قسمت اخیر بند (1) و همچنین مقررات بند(7) دستورالعمل اجرایی یاد شده، از تاریخ 1400/10/13لغایت 1401/02/17، اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/ مطالبه مالیات/ اعلام نتیجه رسیدگی/ استرداد حسب مورد، همچنان به روش‌هایی قبلی( ارسال از طریق سامانه عملیات الکترونیکی، پستی و یا دستی به صورت مستقیم توسط مودی به منظور ثبت از طریق باجه خدمات مودیان ) به ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

2- به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره (1) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، از تاریخ 1401/02/18 به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می‌شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می‌شوند در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب1400/03/02مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت.

3- به موجب این دستورالعمل انتخاب مسئول/ مسئولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود. لذا ضرورت دارد

4- مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند.

5- در مواردی که برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی بیش از یک مسئول انتخاب می شود تعداد مسئولان مربوطه حداکثر سه نفر و انتخاب احدی از مسئولان از بین روسای گروه حسابرسی مالیاتی بلامانع می­باشد. در این حالت در صورت عدم وجود اتفاق نظر در باب مورد یا موارد مطرح شده، صرفاً مراتب مورد اختلاف در حکم عدم پذیرش تلقی و به همراه سایر مواردی که برای آنها اتفاق نظر وجود دارد می بایست توسط مسئولان مربوط در سامانه عملیاتی درج و ثبت گردد.

6- مسئول/ مسئولان مربوط می‌بایست با رعایت مقررات مربوط، موارد اعتراض مودی را مجدداً رسیدگی و نسبت به تعدیل یا عدم تعدیل درآمد/ ماخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی اقدام و نتیجه رسیدگی مجدد خود را با ذکر اقلام تعدیل شده و نشده موثر در موارد مذکور حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مودی از طریق سامانه عملیاتی به مودی اعلام نمایند.

7- پس از اعلام نتیجه رسیدگی به مودی از طریق سامانه عملیاتی، مودی حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض فرصت دارد نظر خود را نسبت به آن اعلام نماید. در مواردی که مودی در زمان مذکور نسبت به قبول نظر مسئول/ مسئولان مربوطه اقدام نماید درآمد/ ماخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی قطعی و در صورتی که تمام یا بخشی از رسیدگی مجدد انجام شده مورد قبول مودی واقع نشود و یا مودی نسبت به آن در مهلت مقرر مذکور اظهار نظر ننماید، پرونده امر در جهت رسیدگی به ما به الاختلاف تعدیل نشده توسط مسئول/ مسئولان مربوط به طور سیستمی (الکترونیکی) به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

8- صرفاً مواردی در هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مودی در زمان اعتراض در اجرای ماده(238) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسئول/ مسئولان مربوطه، همچنان مودی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند (۶) این دستورالعمل معترض باشد.

9- معاونت فناوری های مالیاتی مکلف است حداکثر تا تاریخ 1401/02/01ترتیبات سیستمی مربوط به لزوم اخذ و ادامه فرآیند اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/ مطالبه مالیات/ اعلام نتیجه رسیدگی/ استرداد در را در کل منابع مالیاتی و برای همه سامانه های در حال بهره‌برداری عملیاتی نماید. به نحوی که از تاریخ1401/02/18امکان ثبت اعتراض از طریق سامانه مربوط برای عموم مودیان امکان‌پذیر باشد.

 

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012