دستورالعمل 200/1400/520 مورخ 1400/10/21
دستورالعمل 200/1400/520 مورخ 1400/10/21

به پیوست دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02که طی مصوبه شماره  200/10238/150446/ص مورخ 1400/09/21و اصلاحیه بعدی آن به شماره 164629 مورخ 1400/10/11به تایید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اقدام لازم ارسال می شود.

به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض مودیان و تکریم ارباب رجوع احتراز از تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت متبوع، مودیان مالیاتی می‌تواند صرفاً تا تاریخ 1401/02/17اعتراضات خود را در موعد مقرر قانونی (سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/ استرداد)  علاوه بر ارسال از طریق سامانه، کمافی السابق از طریق ارسال پستی و ارائه درخواست به صورت حضوری به اداره کل مالیاتی امور مالیاتی ذی ربط نیز تسلیم نمایند.

داوود منظور

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی