دستورالعمل 200/1400/518 مورخ 1400/07/12
دستورالعمل 200/1400/518 مورخ 1400/07/12

در اجرای جزء (7) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر :

“برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها وخدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است”. وبا عنایت به ماده (12) ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات ومدیریت واردات ابلاغی به شماره 71718 مورخ 1400/07/10 معاون محترم اقتصادی ورئیس جمهور مبنی بر ” به منظور تسهیل مراحل صادرات وزارت امور اقتصادی  ودارایی موظف است بدون تعیین هر قید وشرطی نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نمایند، معافیت مالیات عملکرد صادر کننده منوط به رفع تعهد  ارزی می باشد” . ضمن ارسال بسته سیاسی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1397 تا 1400 ابلاغی طی شماره 17607/00 مورخ 1400/01/25 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: 

1- از آنجایی که استرداد مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال 1400 موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمی باشد. لذا ادارات امور مالیاتی در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور ظرف مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، در صورت درخواست استرداد ازسوی مودی بارعایت مقررات از جمله بخشنامه های شماره 200/95/519 مورخ 1395/07/26 و شماره 200/95/63 مورخ 1395/09/30 نسبت به استرداد مالیات وعوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

2- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مالیاتهای مستقیم، متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادر کنندگان که ازطریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مودیان در دسترس ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی می باشد، نسبت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات صادرکنندگان در سال 1400 اعمال می شود. بدیهی است هزینه های مرتبط بادرآمدهای صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشده اند، با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه ها والحاقات بعدی آن، از جمله هزینه های  قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

3- لازم به ذکراست در سال 1400 صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی نیز مشمول مقررات این دستورالعمل خواهند بود.

امید علی پارسا

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی